Descripció: 

Prestació per al pagament del deute de rendes del lloguer derivat de l’impacte econòmic i social de la Covid19 des de la declaració de l’estat d’alarma pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març, excepte quan la persona sol·licitant es trobi en un procés judicial de desnonament.

La finalitat de les prestacions econòmiques d’especial urgència és la permanència en l’habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència i/o l’accés a un nou habitatge.

Les prestacions s’atorguen fruit d’una mediació social i seguiment de caràcter personal i es concedeixen a fons perdut.

Requisits: 

- Empadronament: Sí.

- Documentació necessària: DNI, certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent, NIE, targeta d’identitat d’estranger/a vigent (TIE), certificat o volant de convivència, Llibre de família. S’ha de tenir la residència legal a Catalunya.

- Situació laboral: Que la persona que està obligada a abonar la renda de lloguer o qualsevol dels membres de la unitat de convivència es trobin o s’hagin trobat:

 • En situació d’atur,

 • Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO),

 • O les persones treballadores per compte aliena o per compte pròpia que hagin patit una disminució dels ingressos derivat de l’impacte econòmic i social de la Covid19.

- Ingressos: Tenir uns ingressos de la unitat de convivència de la persona sol·licitant no superiors a 2 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat, en el cas de persones que viuen soles, i no superiors a 2,5 vegades l’IRSC ponderat si es tracta d’unitats de convivència de dos membres o més. En el cas de la ciutat de Barcelona, els ingressos de la unitat de convivència en els tres últims mesos abans de la presentació de la sol·licitud no podran ser superiors als següents imports*:

Unitat de
convivència
Ingressos màxims* 
(mensuals, 12 pagues)
Ingressos màxims*
(anuals)
1 membre 1.912,26 euros 22.947,26 euros
2 membres 2.464,25 euros 29.571,00 euros
3 membres 2.570,24 euros 30.842,88 euros
4 membres o més 2.655,91 euros 31.870,92 euros

 
En el cas de les persones amb discapacitats o amb gran dependència, els ingressos no podran ser superiors a 3 vegades l’IRSC ponderat, en el cas de la ciutat de Barcelona*:

Unitat de
convivència
Ingressos màxims* 
(mensuals, 12 pagues)
Ingressos màxims*
(anuals)
1 membre 2.868,38 euros 34.420,56 euros
2 membres 2.957,10 euros 35.485,20 euros
3 membres 3.084,28 euros 37.011,36 euros
4 membres o més 3.187,09 euros 38.245,08 euros

 

En cap cas els ingressos de la unitat de convivència podran ser inferiors al lloguer de l’habitatge.

- Patrimoni: No tenir la persona sol·licitant, ni cap altre membre de la unitat de convivència, un habitatge en propietat o en usdefruit, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d’algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s’és propietari o usufructuari d’un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l’habitatge, i s’ha obtingut per transmissió mortis causa.

- Discapacitat reconeguda / Dependència: En el cas de les persones amb discapacitats o amb gran dependència, es flexibilitza el llindar d’ingressos per facilitar l’accés a les ajudes per part d’aquest col·lectiu (veure apartat “Ingressos”).

Situació respecte a l’habitatge: Destinar l'habitatge a residència habitual i permanent de la persona sol·licitant.

Altres requisits:

- La persona sol·licitant ha de tenir un deute de les rendes del lloguer produït per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles a partir del mes d’abril de 2020.

- Amb l’import de la prestació sol·licitada, cal garantir la liquidació del deute existent.

- No poden accedir a aquestes prestacions:

 • Les persones usuàries amb títol jurídic habilitant dels habitatges propietat o que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així com els de qualsevol administració pública en general.

 • Les persones que han rebut l’oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i, no l’han acceptada, llevat de causa justificada, durant un període de dos anys entre la data de la renúncia i la data de la sol·licitud de l’ajut.

 • Les persones que tenen dret al lloguer social obligatori d’un gran tenidor d’habitatges, com alternativa adequada a la seva situació, llevat causa justificada.

 • La persona titular del contracte de lloguer o qualsevol altre membre que tingui algun dels vincles següents:

  • Parentiu per vincle de matrimoni o altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat, fins al segon grau, amb les persones arrendadores.

  • Socis o partícips de les entitats que actuïn com a arrendadors.

- L’import de les quotes de lloguer que ha de pagar la persona sol·licitant de la prestació no pot superar els imports mensuals màxims següents:

 

Territori Imports màxims 
quotes hipoteca mensuals 
Barcelona ciutat 800 euros
Demarcació de Barcelona 800 euros
Demarcació de Girona 550 euros
Demarcació de Tarragona 550 euros
Demarcació de Lleida 500 euros
Les Terres de l’Ebre 400 euros

 

Als efectes d’aquestes prestacions es considera que formen part de l’import del lloguer els següents conceptes: la renda, els endarreriments de la renda, els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, l’impost de béns immobles (IBI), la taxa pel servei de recollida d’escombraries i, si escau, les despeses de garatge i traster incloses en el contracte d’arrendament i satisfetes per l’arrendatari.

- Quan la quantia de la prestació concedida hagi estat inferior a l’import màxim de la prestació, es podrà concedir una nova prestació fins a aquest import màxim, sempre que s’acrediti el pagament de tres mensualitats, com a mínim, incloses entre l’última mensualitat de la prestació inicialment atorgada i la data de la nova sol·licitud.

- Les persones que hagin estat beneficiàries de la prestació fins a la quantia màxima no poden sol·licitar novament una altra prestació econòmica amb caràcter urgent i especial per al pagament del lloguer fins que no hagi transcorregut un mínim d’un any entre la data de la resolució de concessió i la nova sol·licitud.