Descripció: 

L'alumnat de P3 a 4t d'ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos per sota dels llindars establerts a la convocatòria pot sol·licitar l'ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. 

A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública. A la resta de municipis de Catalunya, els ajuts individuals de menjador són gestionats pels consells comarcals.

Requisits: 

- Edat: Alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2023-2024 de la ciutat de Barcelona.

- Empadronament: Sí.

- Documentació necessària: DNI / NIE / Passaport de tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys. És un camp obligatori, sense aquesta informació no podrà emplenar la sol·licitud.

- Ingressos: El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l'agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:
 

Membres de la unitat familiar Nivell de renda
(Tram garantit 70%)
Nivell de renda
(Tram garantit 100%)
Primer adult (sustentadors principals) 11.365,60 € 6.819,36 €
Segon adult (sustentadors principals) 5.682,80 € 3.409,68 €
Per cada nen/a de la unitat familiar 3.409,70 € 2.045,82 €

 

Si la renda familiar de 2022 no supera aquests llindars, es concedirà un ajut del 70% o del 100% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d’Educació. Cal fixar aquest llindar com a requisit d'accés a la convocatòria. Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d'aquests llindars, constaran com a denegades.

En el cas de l’ajut del 100%, serà preceptiu que l'alumne estigui en seguiment, per part dels serveis socials, mitjançant el qual s'acreditarà l'existència d'una necessitat social d'aquesta família. És necessari que l'alumnat estigui inclòs en un pla d'intervenció o de treball per risc d'exclusió social.

També seran beneficiaris d'un ajut del 100% de l'import del menjador els alumnes que formen part del Pla de xoc contra la segregació, per la igualtat d'oportunitats i l'èxit educatiu, i l'alumnat amb reconeixement de vulnerabilitat.

En el cas dels negocis, el llindar d’ingressos és de 155.000 €. Podran optar als ajuts les unitats familiars amb ingressos procedents d'activitats econòmiques en estimació directa o en estimació objectiva obtinguts pels membres computables de la unitat familiar. També els ingressos procedents d'una participació del conjunt dels membres computables igual o superior al cinquanta per cent en activitats econòmiques desenvolupades a través d'entitats sense personalitat jurídica o en qualsevol altra classe d'entitat jurídica, un cop aplicats als ingressos totals de les activitats el percentatge de participació d'aquestes.

-Patrimoni: Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs l'habitatge habitual, no superi els 42.900 euros (13.130 euros en el cas de les finques rústiques). 

D’altra banda, la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les subvencions rebudes per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d'emancipació, no podrà superar 1.700 euros.

Així mateix, no es tindran en compte aquelles prestacions econòmiques d'urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l'alimentació, el vestit i l'allotjament i que hagin estat degudament acreditades.

- Discapacitat reconeguda: L’alumnat amb una discapacitat acreditada superior o igual al 33%, podran percebre un ajut del 100% del cost del servei del menjador si la unitat familiar no supera els següents llindars de renda:

 

Membres de la unitat familiar Nivell de renda
(Tram garantit 100%)
Primer adult (sustentadors principals) 28.414,00 €
Segon adult (sustentadors principals) 14.207,00 €
Per cada nen/a de la unitat familiar 8.524,25 €

Import i periodicitat: S’atorguen ajuts ordinaris de 4,84 € i també extraordinaris fins un màxim de 6,91 € per a les rendes més baixes i alumnes amb discapacitat superior o igual al 33%. Aquests imports corresponen al 70% i al 100% del preu màxim del servei de menjador establert pel Departament d’Educació per aquells centres que tenen un espai de migdia amb una durada de dues hores i mitja total.
En el cas dels centres que tenen un espai de migdia amb una durada màxima de dues hores, els ajuts ordinaris seran de 4,58 € i els extraordinaris de 6,54 € per a les rendes més baixes i alumnes amb discapacitat superior o igual al 33%.