Descripció: 

El bo social elèctric és un descompte que apliquen les companyies comercialitzadores del mercat regulat a la factura de l’electricitat. Està regulat pel Govern d'Espanya i té per objectiu protegir aquells consumidors amb un llindar de renda baix i/o amb altres vulnerabilitats.

El bo social elèctric l’ha de sol·licitar la persona titular del contracte a alguna de les companyies comercialitzadores del mercat regulat de l’electricitat.

Requisits: 

- Empadronament: La persona que sol·licita el bo social elèctric ha de ser la titular del contracte i ha d’estar empadronada a l’habitatge que rep el subministrament, a qualsevol municipi de l’estat espanyol.

- Ingressos: Els ingressos de l’any natural anterior determinen la situació de vulnerabilitat i permeten fixar el tipus de descompte. La referència és l’IPREM vigent, l’indicador públic de renda d’efectes múltiples de l’Estat. La persona o unitat de convivència serà considerada vulnerable o vulnerable severa en funció del seu nivell d’ingressos.

a) Taula d’ingressos anuals per considerar una unitat de convivència com a vulnerable:

 

 

 

Sense menors a càrrec

Un menor a càrrec

Dos menors a càrrec

Una persona adulta

Cas general

12.600 €

16.800 €

21.000 €

Condició especial(*)

21.000 €

25.200 €

29.400 €

Dos persones adultes

Cas general

15.120 €

19.320 €

23.520 €

Condició especial(*)

23.520 €

27.720 €

41.920 €

Tres persones adultes

Cas general

17.640 €

21.840 €

26.040 €

Condició especial(*)

27.440 €

31.640 €

35.840 €

Quatre persones adultes

Cas general

20.160 €

24.360 €

28.560 €

Condició especial(*)

28.560 €

32.760 €

36.960 €

Cinc persones adultes

Cas general

22.680 €

26.880 €

31.080 €

Condició especial(*)

31.080 €

35.280 €

39.480 €

Taula d’elaboració pròpia amb dades de la pàgina del Bo social elèctric del Govern d’Espanya i de la CNMC.

Per a realitzar els càlculs dels llindars d’ingressos s’assigna 1,5 vegades l’IPREM als sol·licitants individuals i s’incrementa 0,5 vegades per cada menor i 0,3 vegades per cada adult de la unitat de convivència. També s’incrementa l’IPREM 1 vegada si algun membre de la unitat de convivència compleix alguna condició especial. L’IPREM aplicat és el de l’any 2023 (8.400 €/any en 14 pagues).

* La condició especial es produeix quan algun membre de la unitat familiar:

 • Té un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

 • Té la condició de víctima de violència de gènere.

 • Té la condició de víctima de violència de terrorisme.

 • Té reconegut un grau de dependència II o III.

 • Té la condició de família monoparental (està integrada per un únic progenitor i almenys un menor).

b) Famílies Nombroses: Les unitats de convivència amb el títol de família nombrosa es consideren vulnerables i tenen dret al bo social elèctric, sense límit de renda

c) Persones beneficiàries de l’Ingrés Mínim Vital: Totes les unitats de convivència beneficiàries de l’Ingrés Mínim Vital es consideren vulnerables i tenen dret al bo social elèctric. 

d) Unitats de convivència amb tots els membres perceptors d’una pensió mínima: Les unitats de convivència amb tots els membres perceptors d’una pensió mínima de jubilació o d’incapacitat permanent es consideren vulnerables i tenen dret al bo social elèctric, si no tenen altres ingressos superiors als 500 euros anuals.

Import i periodicitat: 

El bo social d'electricitat és un descompte sobre la factura elèctrica dirigit a unitats de convivència vulnerables. Els descomptes que s’apliquen són els següents:

 • Descompte del 25% per a totes les famílies vulnerables. De manera excepcional, el descompte és del 65% fins al 31 de desembre de 2023.

 • Descompte del 40% per a les famílies vulnerables severes. De manera excepcional, el descompte és del 80% fins al 31 de desembre de 2023.

Per considerar a una unitat de convivència com a vulnerable severa ha de complir els següents requisits:

 • Que els seus ingressos no superin el 50% dels llindars fixats per les unitats de convivència vulnerables.

 • En el cas de les famílies nombroses tindran un llindar d’ingressos de 16.800 €/any (dues vegades l’IPREM).

 • En el cas de les unitats de convivència amb tots els membres amb una pensió mínima de jubilació o incapacitat permanent, el llindar d’ingressos serà de 8.400 €/any (igual a l’IPREM).

A més, les persones que compleixin els requisits per ser consumidores vulnerables severes, siguin ateses pels serveis socials d'una administració autonòmica o local que financi almenys el 50% de l'import de la factura, seran considerades “consumidores en risc d'exclusió social”, i el seu subministrament no podrà ser interromput.

Les persones beneficiàries del bo social elèctric, també seran beneficiàries del bo social tèrmic, sense necessitat de realitzar cap tràmit.

Per a més informació: 

Realitzar simulació

Ajuntament de Barcelona

Govern d'Espanya

Les persones residents a la ciutat de Barcelona, també es poden dirigir als Punts d’Assessorament Energètic, que són un servei de l’Ajuntament de Barcelona que ofereix la informació, l’atenció i la intervenció necessàries perquè les persones puguin exercir els seus drets energètics i les companyies no els neguin l’accés als subministraments bàsics.
Els tràmits per sol·licitar el bo social elèctric cal fer-los directament amb la comercialitzadora de referència. Es poden fer per diferents vies:
 • Telemàticament, a través dels formularis online.
 • Per correu electrònic, adjuntant una còpia de la sol·licitud i la documentació requerida.
 • Presencialment, omplint la sol·licitud i presentant tota la documentació requerida a l’oficina més propera.
 • Per correu postal, omplint el formulari en paper i enviant-lo amb la documentació sol·licitada a l’adreça de l’empresa comercialitzadora.
Podeu consultar les comercialitzadores de mercat regulat a Catalunya que disposen del bo social elèctric i les seves dades de contacte fent clic aquí.
La gestió del bo social elèctric l’ha de sol·licitar la persona titular del contracte del subministrament elèctric, i és obligatori que el contracte sigui amb una de les comercialitzadores de mercat regulat. 
En cas que la persona sol·licitant no sigui titular del contracte d’electricitat o no tingui contractat el subministrament elèctric amb cap de les companyies del mercat regulat es poden sol·licitar aquests tràmits al mateix moment de sol·licitar la bonificació. El canvi serà automàtic i gratuït amb l’aplicació del bo social.
Documentació necessària per la tramitació
 • Fotocòpia del DNI / NIE del titular del subministrament i de tots els membres de la unitat de convivència majors de 14 anys i el llibre de família si es dóna el cas.
 • Model de sol·licitud i una factura del subministrament elèctric.
 • Certificat d’empadronament dels membres de la unitat de convivència.
 • Títols de família nombrosa i/o monoparental, si és el cas.
 • Certificat de percepció de l’Ingrés Mínim Vital emès per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), si és el cas.
 • Certificat corresponent per acreditar les condicions especials (discapacitat, dependència, violència domèstica).