Descripció: 

El bo social tèrmic és un ajut econòmic a les persones vulnerables, perquè aquestes puguin fer front a les despeses d'energia per a usos tèrmics (calefacció, cuina, aigua calenta sanitària...).

NOTA IMPORTANT: Les persones beneficiàries del bo social tèrmic són totes aquelles que hagin estat beneficiàries del bo social elèctric el 31 de desembre de l'any anterior.

Requisits: 

El requisit per accedir al bo social tèrmic és haver estat beneficiari del bo social elèctric el 31 de desembre de l’any anterior.

- Empadronament: La persona titular del contracte ha d’estar empadronada a l’habitatge que rep el subministrament. És obligatori l’empadronament a Catalunya.

- Import:

L'ajut per beneficiari s'abona en un pagament únic anual, al compte corrent on estigui domiciliada la factura elèctrica. 

La quantia del pagament depèn del grau de vulnerabilitat de la persona beneficiària i de la zona climàtica on s'ubiqui el seu habitatge habitual.

En cas de tractar-se d'un consumidor vulnerable sever o en risc d'exclusió social, l'ajuda s'incrementa en un 60% respecte del que correspon a la seva zona climàtica.

Les quanties del bo social tèrmic oscil·len entre 158,35 euros i 797,22 euros segons la zona climàtica i el grau de vulnerabilitat.

Els pagaments s’inicien l’octubre de 2023 i finalitzen el 31 de desembre de 2023.

Per a més informació: 

Realizar simulación

Generalitat de Catalunya

Les persones residents a la ciutat de Barcelona, també es poden dirigir als Punts d’Assessorament Energètic, que són un servei de l’Ajuntament de Barcelona que ofereix la informació, l’atenció i la intervenció necessàries perquè les persones puguin exercir els seus drets energètics i les companyies no els neguin l’accés als subministraments bàsics.
No s’ha de fer cap tràmit. El bo social tèrmic s’atorga d’ofici a les persones que hagin estat beneficiàries del bo social elèctric el 31 de desembre de l’any anterior.
Les persones beneficiàries reben una carta informativa. És important que comprovin si les dades bancàries i les dades personals que hi figuren són correctes.
Es pot consultar la llista de persones beneficiàries del bo social tèrmic 2022.
Si una persona no apareix a la llista de persones beneficiàries del bo social tèrmic 2022 però pot acreditar que va ser beneficiària del bo social elèctric el 31 de desembre de 2021, pot accedir a la tramitació guiada del bo social tèrmic.