Descripció: 

Bonificacions de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a l’habitatge habitual de propietat de famílies nombroses titulars del rebut del IBI. A aquests efectes, s'entendrà com a habitatge habitual aquell en el que figuri empadronat el titular del rebut a data 1 de gener de l'any en curs.

Requisits: 

Beneficiaris: Famílies nombroses titulars del rebut del IBI.

Empadronament: Sí, el titular del rebut ha d’estar empadronat a l’habitatge a data 1 de gener de l'any en curs.

Documentació necessària:

Si no es veu aplicada la bonificació en el rebut de l'impost, s’haurà de reclamar adjuntant la fotocòpia del Títol de família nombrosa, atorgat per la Generalitat de Catalunya. 

Amb un o més membres discapacitats, cal demanar-la de manera expressa i adjuntar:

  • Fotocòpia del Títol de família nombrosa, atorgat per la Generalitat de Catalunya
  • Certificat de disminució de la persona que té la discapacitat o bé còpia de la nova targeta acreditativa de la discapacitat.

Ingressos: 

El percentatge de la bonificació es xifra segons la renda de la unitat familiar i el tipus de família nombrosa:

 

 

Família nombrosa especial o
membres amb discapacitats

Família nombrosa
categoria general

Renda

% bonificació

% bonificació

Fins 29.180 €

90 % 80 %

De 29.181 a 36.475 €

60 % 50 %

De 36.476 a 45.594 €

40 % 30 %

De 45.595 a 56.992 €

30 % 20 %

De 56.993 a 71.240 €

20 % 10 %

De 71.241 a 90.000 €

15 % 5 %

 

No obstant, les famílies nombroses que tinguin una renda superior al llindar màxim establert al quadre anterior, podran gaudir de la bonificació, sempre i quan l’immoble que sigui el seu domicili habitual tingui un valor cadastral igual o inferior a 300.000 euros. El percentatge bonificat en aquests casos serà el següent:

Família nombrosa especial o
membres amb discapacitats
Família nombrosa
categoria general
15 % 5 %

 

Discapacitat reconeguda: Als sols efectes d'aplicar aquesta bonificació, s'equipararan a les famílies nombroses amb un o més membres discapacitats la família nombrosa amb tres o més fills, siguin o no comuns, en la qual un dels ascendents que la integren tingui reconegut un grau de discapacitat entre el 33% i el 65%.

Situació respecte a l’habitatge: Ha de ser l’habitatge habitual de propietat de la unitat familiar. Es considerà com a tal aquell en el que figuri empadronat/ada el/la titular del rebut a data 1 de gener de l'any en curs.

Bonificació: Entre el 5% i el 90% de l’import del rebut en funció de la categoria de família nombrosa i dels ingressos de la unitat familiar (veure taules a l’apartat d’ingressos).

Terminis: Es pot demanar en qualsevol moment per a exercicis fiscals posteriors. Per l’any fiscal en curs, com a màxim un mes més tard a la data de finalització del període voluntari de pagament de l'impost.