Descripció: 

L’Ingrés Mínim Vital és una prestació dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i manquen de recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats bàsiques.

Requisits: 

Edat: 

 • Tenir 23 anys o més (cas general). 
 • Tenir 18 anys o més (casos particulars): 
  • Dones majors d’edat víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual.
  • Persones d’entre 18 i 22 anys que provinguin de centres residencials de protecció de menors de les Comunitats Autònomes havent estat sota la tutela d’Entitats Públiques de protecció de menors en els tres anys anteriors a la majoria d’edat, o que siguin orfes absoluts, sempre que visquin sols sense integrar-se en una unitat de convivència.
  • Persones sense llar. 
  • Persones majors d’edat o menors emancipades, quan tinguin fills o menors en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent 

Beneficiaris individuals

 • Persones de 23 anys com a mínim que, encara que comparteixin domicili amb una unitat de convivència, no s’hi integrin, sempre que:
  • No estiguin casades, tret que hagin iniciat els tràmits de separació o divorci.
  • No estiguin unides a una altra persona com a parella de fet.
  • No formin part d’una altra unitat de convivència.
 • Si es tracta de persones d’entre 23 i 29 anys, han d’haver tingut residència legal i efectiva a Espanya i haver viscut de manera independent durant almenys els dos anys anteriors a la sol·licitud, tret que hagin abandonat el domicili habitual per ser víctimes de violència de gènere, hagin iniciat tràmits de separació o divorci o altres circumstàncies que es determinin.
 • Si es tracta de persones majors de 30 anys, han d’acreditar que, durant l’any immediatament anterior a aquesta data, el seu domicili a Espanya ha estat diferent del dels seus progenitors, tutors o acollidors, tret que el cessament de la convivència amb els progenitors, tutors o acollidors s’hagi degut a la mort d’aquests.    

 • Dones majors d’edat víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual.

 • Persones d’entre 18 i 22 anys que provinguin de centres residencials de protecció de menors de les diferents Comunitats Autònomes, havent estat sota la tutela d’Entitats Públiques de protecció de menors dins dels tres anys anteriors a la majoria d’edat, o siguin orfes absoluts, sempre que visquin sols sense integrar-se a una unitat de convivència.

 • Persones sense llar.

 • No tenen dret a la prestació les persones usuàries d’una prestació de servei residencial, de caràcter social, sanitari o sociosanitari, amb caràcter permanent, excepte en el supòsit de dones víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual.

- Unitat de convivència: 

Els titulars de l’IMV, és a dir, les persones que perceben la prestació en nom de la unitat de convivència i la representen, han de tenir capacitat jurídica i una edat mínima de 23 anys.
També poden ser titulars, sempre que tinguin capacitat jurídica, les persones majors d’edat o menors emancipades, quan:
●    Tinguin fills o menors en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.
●    Siguin orfes absoluts quan siguin els únics membres de la unitat de convivència i cap no assoleixi l’edat de 23 anys.

La unitat de convivència està formada per totes les persones que visquin en un mateix domicili, unides per vincle matrimonial, com a parella de fet o per vincle fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, adopció, i altres persones amb qui convisquin en virtut de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.

Podran ser beneficiàries de la prestació les persones que, sense integrar-se a la unitat de convivència o integrades a una unitat de convivència independent, resideixin al mateix domicili amb altres amb les quals tinguin algun dels vincles de parentiu assenyalats. Per a això s’han de trobar en algun d’aquests supòsits:

a)    Quan una dona, víctima de violència de gènere, hagi abandonat el seu domicili familiar habitual.
b)    Quan, amb motiu de l’inici dels tràmits de separació, nul·litat o divorci, o d’haver-se instat la dissolució de la parella de fet constituïda formalment, una persona hagi abandonat el seu domicili familiar habitual.
c)    Quan s’acrediti que s’ha abandonat el domicili per desnonament o perquè aquest ha quedat inhabitable a causa d’accident o de força major.

En els supòsits que preveuen els apartats b) i c) únicament és procedent la consideració com a unitat independent durant els tres anys següents a la data en què s’haguessin produït els fets indicats en cada una d’elles.
Quan convisquin al mateix domicili persones entre les quals no es presentin els vincles de parentiu assenyalats, poden ser titulars de l’ingrés mínim vital aquella o aquelles persones que es trobin en risc d’exclusió social, circumstància que ha de ser acreditada pels serveis socials o per entitats del tercer sector inscrites en el registre de mediadors socials de l’ingrés mínim vital.

La unitat de convivència ha d’estar constituïda de manera continuada durant almenys els sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.
Es considera que no trenca la convivència la separació transitòria per raó d'estudis, feina, tractament mèdic, rehabilitació o altres circumstàncies similars.
Una mateixa persona no pot formar part de més d’una unitat de convivència.

- Empadronament: 
El domicili del titular i de tots els membres de la seva unitat de convivència, o de la persona beneficiària individual, s’ha d’acreditar amb el certificat de padró de residència i/o convivència a Espanya.  

- Residència legal: 
Els beneficiaris individuals o membres d’una unitat de convivència han de tenir residència legal i efectiva a Espanya de manera continuada i ininterrompuda durant almenys l’any anterior a presentar la sol·licitud. No s’exigeix el termini d’un any a:
●    Els menors incorporats a la unitat de convivència per naixement, adopció, reagrupament familiar de fills i filles, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.
●    Les persones víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual.
●    Les dones víctimes de violència de gènere.

- Documentació necessària: 
La identitat, tant de les persones sol·licitadores com d'aquelles que formen la unitat de convivència, s’acredita, en el cas dels espanyols, mitjançant el document nacional d’identitat i, en el cas dels ciutadans estrangers, mitjançant el document nacional d’identitat del seu país d’origen o de procedència, la targeta d’identificació d’estranger o el passaport i, a més, han d’aportar el número personal d’identificació (NIE) si aquest no consta en els documents presentats per acreditar la identitat o la residència legal a Espanya.

- Situació laboral: 
●    La prestació és compatible amb el treball, assalariat o pel règim d’autònoms, sempre que els ingressos de la unitat de convivència no superin els límits establerts.
●    Les persones majors d’edat o menors emancipats que no estiguin treballant han d’estar inscrites com a demandants d’ocupació.
●    Les persones beneficiàries individuals menors de 30 anys han d’haver estat donades d’alta a la Seguretat Social almenys 12 mesos, continuats o no, durant un període mínim de dos anys de vida independent abans de fer la sol·licitud.

- Ingressos: 
Per determinar la situació de vulnerabilitat econòmica, es pren en consideració la capacitat econòmica de la persona sol·licitadora individual o de la unitat de convivència computant els recursos de tots els seus membres.
Aquest requisit es compleix quan la mitjana mensual d’ingressos i rendes anuals computables de l’exercici anterior sigui inferior almenys en 10 euros a la quantia mensual garantida per l’ingrés mínim vital que correspongui segons la modalitat i el nombre de membres de la unitat de convivència. Computarà com a ingrés l’import de les pensions i prestacions, contributives o no contributives, públiques o privades.
 

Llindars d’ingressos 2024*. 
Unitat no monoparental
Unitat de convivència ingressos/ any Ingressos /mes
Una persona (un adult) 7.130,52 € 594,21 €
Dues persones (un adult i un menor, dos adults) 9.305,76 € 775,48 €
Tres persones (un adult i dos menors, dos adults i un menor, tres adults) 11.480,88 € 956,74 €
Quatre persones (un adult i tres menors, dos adults i dos menors, tres adults i un menor, quatre adults) 13.656,12 € 1.138,01 €
Cinc persones o més (un adult i quatre o més menors, dos adults i tres o més menors, tres adults i dos o més menors, quatre adults i un menor) 15.831,24 € 1.319,27 €

(*) Taula elaboració pròpia. 

 

Llindars d’ingressos 2024*. 
Unitat monoparental
Unitat de convivència ingressos/ any Ingressos /mes
Un adult i un menor 10.900,80 € 908,40 €
Un adult i dos menors 13.076,04 € 1.089,67 €
Un adult i tres menors 15.251,16 € 1.270,93 €
Un adult i tres o més menors 17.426,40 € 1.452,20 €

(*) Taula elaboració pròpia. 

Llindar d’ingressos 2024*. Unitat monoparental. 
Progenitors/avis/guardadors o acollidors, un d’ells tingui reconegut un grau 3 de dependència, la incapacitat permanent absoluta o la gran invalidesa.
Unitat de convivència ingressos/ any Ingressos /mes
Dos adults i un menor 13.076,04 € 1.089,67 €
Dos adults i dos menors 15.251,16 € 1.270,93 €
Dos adults i tres o més menors 17.426,40 € 1.452,20 €

(*) Taula elaboració pròpia. 

PatrimonI

- Patrimoni: 

No es considera en situació de vulnerabilitat econòmica la persona beneficiària individual que sigui titular d’un patrimoni net, sense incloure l’habitatge habitual, valorat en un import igual o superior a tres vegades la quantia corresponent de renda garantida per l’ingrés mínim vital per a una persona beneficiària individual. Des de 2023 això equival a 20.353,62 euros.

Quan es tracti d’unitats de convivència, no es considera en situació de vulnerabilitat econòmica quan siguin titulars d’un patrimoni, sense incloure l’habitatge habitual, valorat en un import igual o superior al que s’indica en aquesta taula en funció de la mida i configuració de la unitat de convivència.
 

Llindars de patrimoni net (sense incloure l’habitatge habitual)
Unitat de convivència Límit de patrimoni
Una persona (un adult) 21.751,56 €
Dues persones (un adult i un menor, dos adults) 30.452,18 €
Tres persones (un adult i dos menors, dos adults i un menor, tres adults) 39.152,80 €
Quatre persones* (un adult i tres o més menors, dos adults i dos menors, tres adults i un menor, quatre adults) 47.853,43 €
Cinc persones* (dos adults i tres o més menors, tres adults i dos o més menors, quatre adults i un menor)

56.554,05 €

Quedaran excloses de l’accés a l’ingrés mínim vital, independentment de la valoració del patrimoni net, les persones beneficiàries individuals o les unitats de convivència, que posseeixin actius no societaris sense habitatge habitual per un valor superior al que, per cada configuració de la unitat de convivència, s’indica en aquesta taula:

 

Valor màxim dels actius (sense incloure l’habitatge habitual)
Unitat de convivència Límit de patrimoni
Una persona (un adult) 43.503,12 €
Dues persones (un adult i un menor, dos adults) 60.904,36 €
Tres persones (un adult i dos menors, dos adults i un menor, tres adults) 78.305,60 €
Quatre persones* (un adult i tres o més menors, dos adults i dos menors, tres adults i un menor, quatre adults) 95.706,86 €
Cinc persones* (dos adults i tres o més menors, tres adults i dos o més menors, quatre adults i un menor) 113.108,10 €

Per més informació sobre les regles per al còmput del patrimoni, premeu aquí

- Discapacitat reconeguda / Dependència: 
A la quantia mensual que correspongui a la unitat de convivència se suma un complement equivalent a un 22% en el supòsit que en la unitat de convivència estigui inclosa alguna persona amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%. 

- Víctima de violència de gènere: 
Les dones víctimes de violència de gènere i les dones víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual no han de complir el requisit de tenir residència legal i efectiva a Espanya de manera continuada i ininterrompuda durant almenys l’any anterior a presentar la sol·licitud. Poden acreditar la residència legal a Espanya amb l’autorització provisional de residència expedida per l’autoritat que sigui competent per atorgar l’autorització de residència per circumstàncies excepcionals mentre es resol aquesta última autorització.

- No poden accedir a aquesta prestació:
La percepció de la prestació de l’ingrés mínim vital és incompatible amb la percepció de l’assignació econòmica per fill o menor a càrrec, sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33%, quan hi hagi identitat de causants o beneficiaris d’aquesta.

El complement d’ajuda per a la infantesa és incompatible amb l’assignació econòmica per fill o menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33%.

En cas que la persona interessada compleixi els requisits necessaris per causar dret a la prestació en favor de familiars i la de l’ingrés mínim vital, se n’ha d’optar per una.

Des de l’1 de gener de 2023, la condició de beneficiari de la prestació econòmica de l’IMV és incompatible amb les pensions assistencials que encara es continuïn percebent i quedaran extingides quan se’n reconeguin als beneficiaris, a partir de l’1 de gener de 2023, la prestació de l’IMV.

L’extinció de la pensió assistencial tindrà efectes a la mateixa data en què tingui efectes econòmics la prestació econòmica de l’ingrés mínim vital.
    
- Import i periodicitat: 
La quantia de l’ingrés mínim vital per al beneficiari individual o la unitat de convivència serà la diferència entre la renda garantida i el conjunt de rendes i ingressos d’aquestes persones, sempre que la quantia resultant sigui igual o superior a 10 euros mensuals.

La quantia mensual de la renda garantida en 2024 és, per a un beneficiari individual, el 100% de l’import anual de les pensions no contributives dividit entre dotze. El 2024 són 604,21 euros.

Per a la unitat de convivència, la quantia anterior incrementada en un 30% per membre addicional a partir del segon, amb un màxim del 220%. 

La quantia esmentada en el punt anterior s’incrementa amb un complement del 22%, quan es tracti d’una unitat de convivència monoparental.

A la quantia mensual que correspongui al beneficiari individual o a la unitat de convivència se suma un complement equivalent a un 22% en el supòsit que en la unitat de convivència estigui inclosa alguna persona amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%.

Per al 2024 les quanties mensuals són:

Llindars d’ingressos 2024*. 
Unitat no monoparental
Unitat de convivència ingressos/ any Ingressos /mes
Una persona (un adult) 7.250,52 € 604,21 €
Dues persones (un adult i un menor, dos adults) 9.425,76€ 785,48 €
Tres persones (un adult i dos menors, dos adults i un menor, tres adults) 11.600,88 €

966,74 €

Quatre persones (un adult i tres menors, dos adults i dos menors, tres adults i un menor, quatre adults) 13.766,12 €

1.148,01 €

Cinc persones o més (un adult i quatre o més menors, dos adults i tres o més menors, tres adults i dos o més menors, quatre adults i un menor) 15.951,24 € 1.329,27 €

(*) Taula elaboració pròpia. 

 

Llindars d’ingressos 2024*. 
Unitat monoparental
Unitat de convivència ingressos/ any Ingressos /mes
Un adult i un menor 11.020,80 € 918,40 €
Un adult i dos menors 13196,04 € 1.099,67 €
Un adult i tres menors 15.371,16 € 1.280,93 €
Un adult i tres o més menors 17.546,40 € 1.462,20 €

(*) Taula elaboració pròpia. 

Llindar d’ingressos 2024*. Unitat monoparental. 
Progenitors/avis/guardadors o acollidors, un d’ells tingui reconegut un grau 3 de dependència, la incapacitat permanent absoluta o la gran invalidesa.
Unitat de convivència ingressos/ any Ingressos /mes
Dos adults i un menor 13.196,04 € 1.099,67 €
Dos adults i dos menors 15.371,16 € 1.280,93 €
Dos adults i tres o més menors 17.546,40 € 1.462,20 €

(*) Taula elaboració pròpia. 

- Complement d’ajuda per a la infantesa: 
A més de les quanties indicades, s’abona un complement mensual d’ajuda per a la infantesa per cada menor d’edat membre de la unitat de convivència (en la data de la sol·licitud) en funció de l’edat complerta el dia 1 de gener del corresponent exercici, d’acord amb els següents trams:

 • Menors de tres anys: 115 euros.
 • Més grans de tres anys i més petits de sis anys: 80,50 euros.
 • Més grans de sis anys i més petits de 18 anys: 57,50 euros.

Per a la determinació de la quantia, es considera que els fills o menors o majors d'edat que tinguin establertes judicialment mesures de suport per a la presa de decisions que formin part de diferents unitats familiars en supòsits de custòdia compartida establerta judicialment formen part de la unitat on es trobin domiciliats.