Descripció: 

Complement d’ajuda per a la infantesa per a aquelles unitats de convivència que incloguin menors d’edat entre els seus membres. El reconeixement d’aquest complement està subjecte al fet que, en l’exercici immediatament anterior al de la sol·licitud, els ingressos computables siguin inferiors al 300% de la quantia garantida per l’ingrés mínim vital i el patrimoni net sigui inferior al 150% dels límits assenyalats anteriorment.

Nota 1: Per a tramitar el complement d’ajuda per a la infantesa, la persona que representa a la unitat de convivència ha de realitzar la sol·licitud de l’Ingrés Mínim Vital. Encara que no li correspongui l’Ingrés Mínim Vital.

Nota 2: Es pot donar la circumstància de que una unitat de convivència compleixi els requisits per obtenir el complement d’ajuda per a la infantesa, però no els compleixi per a percebre la prestació de l’Ingrés Mínim Vital. Això es deu a la diferència significativa en els llindars d’ingressos i patrimoni respectius, que són més restrictius en el cas de l’Ingrés Mínim Vital

Nota 3: Es pot donar la circumstància de que una unitat de convivència compleixi els requisits per obtenir el complement d’ajuda per a la infantesa, però no els compleixi per a percebre la prestació de l’Ingrés Mínim Vital. Això es deu a la diferència significativa en els llindars d’ingressos i patrimoni respectius, que són més restrictius en el cas de l’Ingrés Mínim Vital.

Requisits: 

- Edat dels titulars: 

  • Tenir 23 anys o més (cas general). 
  • Tenir 18 anys o més, en el cas particular de persones majors d’edat o menors emancipades, quan tinguin fills o menors en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.

- Unitat de convivència: 

La unitat de convivència està formada per totes les persones que visquin en un mateix domicili, unides per vincle matrimonial, com a parella de fet o per vincle fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, adopció, i altres persones amb qui convisquin en virtut de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.

Aclariment: S’exigeixen dos requisits a les parelles de fet. D’una banda, el registre com a mínim dos anys abans, i de l’altra, una convivència ininterrompuda no inferior a cinc anys.

Podran ser beneficiàries de la prestació les persones que, sense integrar-se a la unitat de convivència o integrades a una unitat de convivència independent, resideixin al mateix domicili amb altres amb les quals tinguin algun dels vincles de parentiu assenyalats. Per a això s’han de trobar en algun d’aquests supòsits:

a)    Quan una dona, víctima de violència de gènere, hagi abandonat el seu domicili familiar habitual acompanyada o no dels seus fills o de menors en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.

b)    Quan, amb motiu de l’inici dels tràmits de separació, nul·litat o divorci, o d’haver-se instat la dissolució de la parella de fet constituïda formalment, una persona hagi abandonat el seu domicili familiar habitual acompanyada o no dels seus fills o menors en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent. En el supòsit de parelles de fet no formalitzades que haguessin cessat la convivència, la persona que sol·liciti la prestació ha d’acreditar, si s’escau, l’inici dels tràmits per a l’atribució de la guarda i custòdia dels menors.

c)    Quan s’acrediti que s’ha abandonat el domicili per desnonament o perquè aquest ha quedat inhabitable a causa d’accident o de força major, així com altres supòsits que s’estableixin reglamentàriament.

En els supòsits que preveuen els apartats b) i c) únicament és procedent la consideració com a unitat independent durant els tres anys següents a la data en què s’haguessin produït els fets indicats en cada una d’elles.

La unitat de convivència ha d’estar constituïda de manera continuada durant almenys els sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.

Es considera que no trenca la convivència la separació transitòria per raó d'estudis, feina, tractament mèdic, rehabilitació o altres circumstàncies similars.
Una mateixa persona no pot formar part de més d’una unitat de convivència.

- Empadronament: 
El domicili del titular i de tots els membres de la seva unitat de convivència s’ha d’acreditar amb el certificat de padró de residència i/o convivència a Espanya.  
- Residència legal: 
Els membres d’una unitat de convivència han de tenir residència legal i efectiva a Espanya de manera continuada i ininterrompuda durant almenys l’any anterior a presentar la sol·licitud. No s’exigeix el termini d’un any a:
●    Els menors incorporats a la unitat de convivència per naixement, adopció, reagrupament familiar de fills i filles, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.
●    Les persones víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual.
●    Les dones víctimes de violència de gènere.

- Documentació necessària: 
La identitat, tant de les persones sol·licitadores com d'aquelles que formen la unitat de convivència, s’acredita, en el cas dels espanyols, mitjançant el document nacional d’identitat i, en el cas dels ciutadans estrangers, mitjançant el document nacional d’identitat del seu país d’origen o de procedència, la targeta d’identificació d’estranger o el passaport i, a més, han d’aportar el número personal d’identificació (NIE) si aquest no consta en els documents presentats per acreditar la identitat o la residència legal a Espanya.

- Situació laboral: 
La prestació és compatible amb el treball, assalariat o pel règim d’autònoms, sempre que els ingressos de la unitat de convivència no superin els límits establerts.
Les persones majors d’edat o menors emancipats que no estiguin treballant han d’estar inscrites com a demandants d’ocupació.

- Ingressos: 
Per determinar la situació de vulnerabilitat econòmica, es pren en consideració la capacitat econòmica de la unitat de convivència computant els recursos de tots els seus membres.
El complement d’ajuda per a la infantesa s’ha establert per a aquelles unitats de convivència que incloguin menors d’edat entre els seus membres. El reconeixement d’aquest complement està subjecte al fet que, en l’exercici immediatament anterior al de la sol·licitud, els ingressos computables siguin inferiors al 300% de la quantia garantida per l’ingrés mínim vital.

Llindars d’ingressos 2024(*) - Complement d’infància Ingrés Mínim Vital
Unitat de convivència Ingressos/any Ingressos/mes
Un adult i un menor 28.277,28 € 2.356,44 €
Un adult i dos menors 34.802,64 € 2.900,22 €
Un adult i tres menors 41.328,36 € 3.444,03 €
Un adult i més de tres menors 47.853,72 € 3.987,81 €
Dos adults i un menor 34.802,64 € 2.900,22 €
Dos adults i dos menors 41.328,36 € 3.444,03 €
Dos adults i més de dos menors 47.853,72 € 3.987,81 €
Tres adults i un menor 41.328,36 € 3.444,03 €
Tres adults i més de dos menors 47.853,72 € 3.987,81 €
Quatre adults i un menor 47.853,72 € 3.987,81 €
Altres 47.853,72 € 3.987,81 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Elaboració pròpia.

- Patrimoni: 
El reconeixement del complement d’ajuda per a la infantesa està subjecte al fet que, en l’exercici immediatament anterior al de la sol·licitud, el patrimoni net sigui inferior al 150% dels límits assenyalats per l’ingrés mínim vital, sempre que es compleixi el límit d’actius no societaris indicat en aquest apartat.
Tampoc no es consideren en situació de vulnerabilitat econòmica, amb independència de la valoració del patrimoni, les persones beneficiàries individuals o les persones que s’integrin a una unitat de convivència en la qual qualsevol dels seus membres sigui administrador de dret d’una societat mercantil que no hagi cessat la seva activitat.

Llindars de patrimoni net 2024(*) - Complement d’infància Ingrés Mínim Vital
Unitat de convivència Límit de patrimoni
Dues persones (un adult i un menor) 45.678,27 €
Tres persones (un adult i dos menors, dos adults i un menor) 58.729,20 €
Quatre persones (un adult i tres menors, dos adults i dos menors, tres adults i un menor) 71.780,14 €
Cinc persones* (un adult i més de tres menors, dos adults i més de dos menors, tres adults i més de dos menors, quatre adults i un menor, altres) 84.831,07 €

(*) Elaboració pròpia.

 

Quedaran excloses de l’accés a l’ingrés mínim vital, independentment de la valoració del patrimoni net, les persones beneficiàries individuals o les unitats de convivència, que posseeixin actius no societaris sense habitatge habitual per un valor superior al que, per cada configuració de la unitat de convivència, s’indica en aquesta taula:

 

Valor màxim dels actius (sense incloure l’habitatge habitual)
Unitat de convivència Límit de patrimoni
Una persona (un sol adult) 45.503,12 €
Dues persones (un adult i un menor) 60.904,36 €
Tres persones (un adult i dos menors, dos adults i un menor) 78.305,60 €
Quatre persones (un adult i tres menors, dos adults i dos menors, tres adults i un menor) 95.706,86 €
Cinc persones* (un adult i més de tres menors, dos adults i més de dos menors, tres adults i més de dos menors, quatre adults i un menor, altres) 113.108,10 €

 

Per més informació sobre les regles per al còmput del patrimoni, premeu aquí

- Discapacitat reconeguda / Dependència: -
- Víctima de violència de gènere: -
- Situació respecte a l’habitatge
: - 
- No poden accedir a aquesta prestació: 
El complement d’ajuda per a la infantesa és incompatible amb l’assignació econòmica per fill o menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33%.
- Import i periodicitat: 
El complement mensual d’ajuda per a la infantesa s’abona per cada menor d’edat membre de la unitat de convivència (en la data de la sol·licitud) en funció de l’edat complerta el dia 1 de gener del corresponent exercici, d’acord amb els següents trams:
•    Menors de tres anys: 115 euros.
•    Més grans de tres anys i més petits de sis anys: 80,50 euros.
•    Més grans de sis anys i més petits de 18 anys: 57,50 euros.

Per a la determinació de la quantia, es considera que els fills o menors o majors d'edat que tinguin establertes judicialment mesures de suport per a la presa de decisions que formin part de diferents unitats familiars en supòsits de custòdia compartida establerta judicialment formen part de la unitat on es trobin domiciliats.