Descripció: 

Ajut econòmic per al pagament de productes i serveis que contribueixin a l'autonomia personal de les persones amb discapacitat, en millorin la qualitat de vida i fomentin la seva integració social.

Alguns exemples d’aquesta prestació són: ajudes econòmiques per a la mobilitat (adaptacions d’un vehicle, serveis de transport adaptat...), productes de suport per a persones amb discapacitat visual o auditiva (ulleres, reproductors, impressores Braille, audiòfons, amplificadors...), productes de suport per a persones amb discapacitat física, intel·lectual o mental (llit articulat, cadires de desplaçament, cadires salvaescales...).

Requisits: 

- Empadronament: Empadronament en un municipi de Catalunya durant un mínim de cinc anys. D’aquests cinc anys, els dos últims han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

- Residència legal: Residència legal en un municipi de Catalunya durant un mínim de cinc anys. D’aquests cinc anys, els dos últims han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

Les persones nacionals de països que no pertanyen a la Unió Europea, han d’acreditar la residència amb el certificat de residència legal de la persona beneficiària.

No s’exigeix el període mínim de residència:

 • Si la persona sol·licitant té reconeguda la condició de persona catalana retornada.

 • Si la persona sol·licitant és una dona que ha hagut d'abandonar el seu lloc de residència i ha arribat a Catalunya per evitar maltractaments a si mateixa i/o als seus fills i filles, sempre que compleixi els altres requisits exigits.

La residència continuada es considera interrompuda quan hi ha absències superiors a 90 dies/any

- Ingressos:

Per accedir a la prestació la persona sol·licitant amb discapacitat, no pot superar el següent llindar d’ingressos anuals:

Llindar màxim de renda anual de la persona sol·licitant

Fórmula

Import

3,5 x l'IRSC*

27.888,00 €

(*) L’indicador de renda de suficiència de Catalunya l’any 2022 és de 569,12 euros mensuals i de 7.967,73 euros anuals.

Per accedir a la prestació, els ingressos anuals nets de la persona beneficiària han de ser inferiors o iguals a 3,5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC)* de 2022. És a dir, 27.887,06 euros. A les persones que superin aquest llindar d’ingressos se’ls denegarà la prestació.

-Discapacitat reconeguda: La prestació es dirigeix a persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% abans d’haver fet 65 anys.

- Incapacitat: La prestació també es dirigeix a persones amb incapacitat permanent.

Incompatibilitats:

Aquesta prestació és incompatible amb altres ajuts que la persona beneficiària percebi de qualsevol altra entitat pública o privada pel mateix concepte, amb el mateix abast i finalitat.

Si les persones beneficiàries obtenen altres ajuts públics o privats per al finançament de la prestació sol·licitada, estan obligats a comunicar-ho a l’òrgan tramitador. Aquesta comunicació s'ha de fer tan aviat com sigui possible i sempre abans de justificar l'aplicació dels fons rebuts.

El mateix tipus de prestació no es pot tornar a sol·licitar fins passats quatre anys des del primer dia de l'any natural de la convocatòria en què la persona sol·licitant l’ha obtinguda.

Import i periodicitat:

La prestació consisteix en un import fix per a cada tipus de prestació.

L'import de la prestació varia i és diferent en funció del servei, producte o actuació per al qual es demana. Es poden consultar tots els imports al catàleg del programa.

Per l’atorgament de la prestació, se seguiran els següents criteris:

La puntuació mínima possible per obtenir una prestació és d’1 punt. La puntuació màxima possible és de 13 punts.

1. Ingressos ecnoòmics:

 • Fins a 2,5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) de 2022: 10 punts.
 • De 2,5 a 3 vegades l'IRSC de 2022: 5 punts.
 • De 3 a 3,5 vegades l’IRSC de 2022: 1 punt.
 • Es denegaran les sol·licituds de persones amb una capacitat econòmica superior a 3,5 vegades l’IRSC.
 • A l'efecte d'aquesta convocatòria, es considera que hi ha una situació de necessitat quan els ingressos anuals nets de la persona beneficiària són inferiors o iguals a 2,5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC)* del 2022. És a dir, 19.919,20 euros. I per això, se’ls atorga la màxima puntuació.

2. Dones víctimes de violència masclista:

 • Les dones que es trobin en situació de violència masclista o n’acabin de sortir reben 3 punts addicionals en la valoració.

3. Criteris per desfer l'empat en la puntuació:

 • Si no es pot concedir l’ajut a totes les persones sol·licitants amb una mateixa puntuació per manca de crèdit pressupostari, es donarà prioritat a les persones amb ingressos més baixos.
 • En cas que persisteixi l’empat en la puntuació, es prioritzaran:
  • En primer lloc, les sol·licituds presentades per dones amb discapacitat.
  • En segon lloc, les sol·licituds presentades abans.