Descripció: 

Prestació per al pagament de quotes d'amortització hipotecària en situacions especials de risc imminent de perdre l'habitatge habitual.

La finalitat de les prestacions econòmiques d’especial urgència és la permanència en l’habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència i/o l’accés a un nou habitatge.

Hi poden accedir les unitats de convivència que no superin un determinat llindar d’ingressos. Aquests llindars d’ingressos varien a cada municipi català. El simulador només incorpora aquesta ajuda per la ciutat de Barcelona i només respon en el cas de persones empadronades a la ciutat de Barcelona.

Per conèixer els requisits a cada territori podeu consultar l’enllaç “Més informació” al final de la fitxa.

Les prestacions s’atorguen fruit d’una mediació social i seguiment de caràcter personal i es concedeixen a fons perdut.

Requisits: 

- Empadronament: Sí, s’ha d’estar empadronat/ada a Catalunya en el moment de fer la sol·licitud. Aquestes prestacions consideren unitat de convivència al conjunt de persones empadronades en un mateix domicili, tant si tenen relació de parentesc entre elles com si no la tenen.

- Residència legal: Sí. Cal disposar de la residència legal a Espanya, acreditada amb una autorització de residència. 
- Documentació necessària: DNI, certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent, NIE, targeta d’identitat d’estranger/a vigent (TIE), certificat o volant de convivència, Llibre de família.

- Ingressos: Tenir uns ingressos de la unitat de convivència de la persona sol·licitant no superiors a 2 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat, en el cas de persones que viuen soles, i no superiors a 2,5 vegades l’IRSC ponderat si es tracta d’unitats de convivència de dos membres o més. En el cas de la ciutat de Barcelona, els ingressos de la unitat de convivència en els tres últims mesos abans de la presentació de la sol·licitud no podran ser superiors als següents imports*:

 

Unitat de
convivència
Ingressos màxims* 
(mensuals, 12 pagues)
Ingressos màxims*
(anuals)
1 membre 2.015,52 euros 24.186,21euros
2 membres 2.597,32 euros 31.167,80 euros
3 membres 2.709,03 euros 32.508,35 euros
4 membres o més 2.799,33 euros 33.591,96 euros

 
En el cas de les persones amb discapacitats o amb gran dependència, els ingressos no podran ser superiors a 3 vegades l’IRSC ponderat, en el cas de la ciutat de Barcelona*:

Unitat de
convivència
Ingressos màxims* 
(mensuals, 12 pagues)
Ingressos màxims*
(anuals)
1 membre 3.023,28 euros 36.279,32 euros
2 membres 3.116,78 euros 37.401,36 euros
3 membres 3.250,84 euros 39.010,02 euros
4 membres o més 3.359,20 euros 40.310,36 euros

 

En cap cas els ingressos de la unitat de convivència podran ser inferiors al lloguer de l’habitatge.

- Patrimoni: No tenir la persona sol·licitant, ni cap altre membre de la unitat de convivència, un habitatge en propietat o en usdefruit, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d’algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s’és propietari o usufructuari d’un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l’habitatge, i s’ha obtingut per transmissió mortis causa.

- Discapacitat reconeguda / Dependència: En el cas de les persones amb discapacitats o amb gran dependència, es flexibilitza el llindar d’ingressos per facilitar l’accés a les ajudes per part d’aquest col·lectiu (veure apartat “Ingressos”).

- Víctima de violència de gènere: -

- Situació respecte a l’habitatge: Destinar l'habitatge a residència habitual i permanent de la persona sol·licitant.

- Altres requisits:

- Acreditar la urgència i l'especial necessitat de la unitat de convivència de la persona sol·licitant mitjançant l'aportació d'un informe socioeconòmic dels serveis socials d'atenció primària o especialitzada, en el qual es proposi l'atorgament de la prestació per aquests motius i perquè la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d’exclusió residencial.

- La persona sol·licitant ha de ser titular d'un préstec hipotecari sobre l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent i ha de deure quotes d'amortització per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles.

- La persona sol·licitant ha d'haver pagat les quotes d'amortització hipotecària durant un període mínim de dotze mesos, comptats des de la signatura del préstec hipotecari fins a la presentació de la sol·licitud.

- S'ha d'estar en condicions de continuar pagant les quotes d'amortització de la hipoteca des del moment en què es resolgui la sol·licitud de la prestació.

- Si durant la tramitació de la sol·licitud es continua acumulant deute, a instàncies de la persona sol·licitant, els serveis socials poden proposar l'ampliació de l'import sol·licitat, dins del límit de 4.500 euros, mitjançant un nou informe social justificatiu.

- Cal aportar un compromís escrit de sol·licitud de l'arxiu de la demanda que s'hagi interposat quan els sol·licitants es trobin subjectes a un procés judicial d'execució hipotecària.

- No poden accedir a aquestes prestacions:

  • Les persones usuàries amb títol jurídic habilitant dels habitatges propietat o que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així com els de qualsevol administració pública en general.

  • Les persones que han rebut l’oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i, no l’han acceptada, llevat de causa justificada, durant un període de dos anys entre la data de la renúncia i la data de la sol·licitud de l’ajut.

  • Les persones que tenen dret al lloguer social obligatori d’un gran tenidor d’habitatges, com alternativa adequada a la seva situació, llevat causa justificada.

- L'import de les quotes d’amortització del préstec hipotecari que ha de pagar la persona sol·licitant de la prestació no pot superar els imports mensuals màxims següents:

Territori Imports màxims 
quotes hipoteca mensuals 
Barcelona ciutat 900 euros
Demarcació de Barcelona 900 euros
Demarcació de Girona 650 euros
Demarcació de Tarragona 600 euros
Demarcació de Lleida 600 euros
Les Terres de l’Ebre 600 euros

 

- Per a famílies nombroses i per unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, l’import màxim de les quotes hipotecàries és de 900 euros a tot el territori de Catalunya. 

- Amb l’import de la prestació sol·licitada, cal garantir la liquidació del deute existent.

- Quan la quantia de la prestació concedida hagi estat inferior a l’import màxim de la prestació, es podrà concedir una nova prestació fins a aquest import màxim, sempre que s’acrediti el pagament de tres mensualitats, com a mínim, incloses entre l’última mensualitat de la prestació inicialment atorgada i la data de la nova sol·licitud.

- Les persones que hagin estat beneficiàries de la prestació fins a la quantia màxima no poden sol·licitar novament una altra prestació econòmica amb caràcter urgent i especial per al pagament de les quotes hipotecàries fins que no hagi transcorregut un mínim d’un any entre la data de la resolució de concessió i la nova sol·licitud.

- Si durant la tramitació de la sol·licitud es continua acumulant deute, a instàncies de la persona sol·licitant, els serveis socials poden proposar l’ampliació de l’import sol·licitat, dins del límit màxim establert, mitjançant un nou informe social justificatiu.

Per a més informació: