Descripció: 

Prestació per a persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un desnonament o una execució hipotecària i que són titulars d’un contracte de lloguer.

La finalitat de les prestacions econòmiques d’especial urgència és la permanència en l’habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència i/o l’accés a un nou habitatge.

Les prestacions s’atorguen fruit d’una mediació social i seguiment de caràcter personal i es concedeixen a fons perdut.

Requisits: 

- Edat: - 

- Empadronament: Sí. 

- Documentació necessària: DNI, certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent, NIE, targeta d’identitat d’estranger/a vigent (TIE), certificat o volant de convivència, Llibre de família. S’ha de tenir la residència legal a Catalunya.

- Situació laboral: -

- Ingressos: Tenir uns ingressos de la unitat de convivència de la persona sol·licitant no superiors a 2 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat, en el cas de persones que viuen soles, i no superiors a 2,5 vegades l’IRSC ponderat si es tracta d’unitats de convivència de dos membres o més. En el cas de la ciutat de Barcelona, els ingressos de la unitat de convivència en els tres últims mesos abans de la presentació de la sol·licitud no podran ser superiors als següents imports*:

Unitat de
convivència
Ingressos màxims* 
(mensuals, 12 pagues)
Ingressos màxims*
(anuals)
1 membre 1.912,26 euros 22.947,26 euros
2 membres 2.464,25 euros 29.571,00 euros
3 membres 2.570,24 euros 30.842,88 euros
4 membres o més 2.655,91 euros 31.870,92 euros

 
En el cas de les persones amb discapacitats o amb gran dependència, els ingressos no podran ser superiors a 3 vegades l’IRSC ponderat, en el cas de la ciutat de Barcelona*:

Unitat de
convivència
Ingressos màxims* 
(mensuals, 12 pagues)
Ingressos màxims*
(anuals)
1 membre 2.868,38 euros 34.420,56 euros
2 membres 2.957,10 euros 35.485,20 euros
3 membres 3.084,28 euros 37.011,36 euros
4 membres o més 3.187,09 euros 38.245,08 euros

En cap cas els ingressos de la unitat de convivència podran ser inferiors al lloguer de l’habitatge.

- Patrimoni: No tenir la persona sol·licitant, ni cap altre membre de la unitat de convivència, un habitatge en propietat o en usdefruit, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d’algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s’és propietari o usufructuari d’un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l’habitatge, i s’ha obtingut per transmissió mortis causa.

- Discapacitat reconeguda / Dependència: En el cas de les persones amb discapacitats o amb gran dependència, es flexibilitza el llindar d’ingressos per facilitar l’accés a les ajudes per part d’aquest col·lectiu (veure apartat “Ingressos”).

- Víctima de violència de gènere: En les situacions de violència masclista, així com en les de violència en l’àmbit familiar i en l’àmbit social o comunitari, la persona sol·licitant només ha d’acreditar que es troba en aquesta situació amb algun dels mitjans de prova de l’article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista i estar al corrent de pagament.

- Situació respecte a l’habitatge: Destinar l'habitatge a residència habitual i permanent de la persona sol·licitant.

- Altres requisits:

- Acreditar la urgència i l'especial necessitat de la unitat de convivència de la persona sol·licitant mitjançant l'aportació d'un informe socioeconòmic dels serveis socials d'atenció primària o especialitzada, en el qual es proposi l'atorgament de la prestació per aquests motius i perquè la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d’exclusió residencial.

- Les persones sol·licitants han d’acreditar documentalment la situació de pèrdua i trobar-se en algun dels següents supòsits:

o Processos de desnonament per manca de pagament, per expiració del termini legal o contractual i per execució hipotecària.

o Altres processos reconeguts en què s’hagi perdut l’habitatge amb títol legal, com els casos de dació en pagament.

o Dones que es troben en situació de violència masclista acreditada pels mitjans de prova previstos a l’article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, així com els casos de violència en l’àmbit familiar i en l’àmbit social o comunitari.

o Els casos de la Mesa de valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials de Catalunya i de les meses d’emergències pròpies amb resolució favorable i en tràmit de reallotjament.

- Per poder accedir a aquesta prestació cal que el termini entre la data en què es deixa l’habitatge i la data en què se sol·licita la prestació no sigui superior a vint-i-quatre mesos.

- Haver pagat tres mensualitats del lloguer o sis quotes hipotecàries de l’habitatge anterior.

- Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer de l’habitatge per al qual se sol·licita la prestació.

- Les persones beneficiàries han de pagar el lloguer, com a mínim, a partir del mes següent a la data de la resolució de concessió, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca.

- No poden accedir a aquestes prestacions:

  • Les persones usuàries amb títol jurídic habilitant dels habitatges propietat o que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així com els de qualsevol administració pública en general.

  • Les persones que han rebut l’oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i, no l’han acceptada, llevat de causa justificada, durant un període de dos anys entre la data de la renúncia i la data de la sol·licitud de l’ajut.

  • Les persones que tenen dret al lloguer social obligatori d’un gran tenidor d’habitatges, com alternativa adequada a la seva situació, llevat causa justificada.

  • La persona titular del contracte de lloguer o qualsevol altre membre que tingui algun dels vincles següents:

    • Parentiu per vincle de matrimoni o altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat, fins al segon grau, amb les persones arrendadores.

    • Socis o partícips de les entitats que actuïn com a arrendadors.

- L’import de les quotes de lloguer que ha de pagar la persona sol·licitant de la prestació no pot superar els imports mensuals màxims següents:

Territori Imports màxims
del lloguer mensual
Barcelona ciutat 800 euros
Demarcació de Barcelona 800 euros
Demarcació de Girona 550 euros
Demarcació de Tarragona 550 euros
Demarcació de Lleida 500 euros
Les Terres de l'Ebre 400 euros

Als efectes d’aquestes prestacions es considera que formen part de l’import del lloguer els següents conceptes: la renda, els endarreriments de la renda, els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, l’impost de béns immobles (IBI), la taxa pel servei de recollida d’escombraries.