Descripció: 

Prestació per a persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un desnonament o una execució hipotecària i que són titulars d’un contracte de lloguer.

La finalitat de les prestacions econòmiques d’especial urgència és la permanència en l’habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència i/o l’accés a un nou habitatge.

Les prestacions s’atorguen fruit d’una mediació social i seguiment de caràcter personal i es concedeixen a fons perdut.

Requisits: 

- Edat: - 

- Empadronament: Sí, s’ha d’estar empadronat/ada a Catalunya en el moment de fer la sol·licitud. Aquestes prestacions consideren unitat de convivència al conjunt de persones empadronades en un mateix domicili, tant si tenen relació de parentesc entre elles com si no la tenen.

- Residència legal: Sí. Cal disposar de la residència legal a Espanya, acreditada amb una autorització de residència. 

- Documentació necessària: DNI, certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent, NIE, targeta d’identitat d’estranger/a vigent (TIE), certificat o volant de convivència, Llibre de família. 

- Ingressos: Tenir uns ingressos de la unitat de convivència de la persona sol·licitant no superiors a 2 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat, en el cas de persones que viuen soles, i no superiors a 2,5 vegades l’IRSC ponderat si es tracta d’unitats de convivència de dos membres o més. En el cas de la ciutat de Barcelona, els ingressos de la unitat de convivència en els tres últims mesos abans de la presentació de la sol·licitud no podran ser superiors als següents imports*:

Unitat de
convivència
Ingressos màxims* 
(mensuals, 12 pagues)
Ingressos màxims*
(anuals)
1 membre 2.015,52 euros 24.186,21 euros
2 membres 2.597,32 euros 31.167,80 euros
3 membres 2.709,03 euros 32.508,35 euros
4 membres o més 2.799,33 euros 33.591,96 euros

 
En el cas de les persones amb discapacitats o amb gran dependència, els ingressos no podran ser superiors a 3 vegades l’IRSC ponderat, en el cas de la ciutat de Barcelona*:

Unitat de
convivència
Ingressos màxims* 
(mensuals, 12 pagues)
Ingressos màxims*
(anuals)
1 membre 3.023,28 euros 36.279,32 euros
2 membres 3.116,78 euros 37.401,36 euros
3 membres 3.205,84 euros 39.010,02 euros
4 membres o més 3.359,20 euros 40.310,36 euros

En cap cas els ingressos de la unitat de convivència podran ser inferiors al lloguer de l’habitatge.

- Patrimoni: No tenir la persona sol·licitant, ni cap altre membre de la unitat de convivència, un habitatge en propietat o en usdefruit, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d’algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s’és propietari o usufructuari d’un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l’habitatge, i s’ha obtingut per transmissió mortis causa.

- Discapacitat reconeguda / Dependència: En el cas de les persones amb discapacitats o amb gran dependència, es flexibilitza el llindar d’ingressos per facilitar l’accés a les ajudes per part d’aquest col·lectiu (veure apartat “Ingressos”).  

- Víctima de violència de gènere: En les situacions de violència masclista, així com en les de violència en l’àmbit familiar i en l’àmbit social o comunitari, la persona sol·licitant només ha d’acreditar que es troba en aquesta situació amb algun dels mitjans de prova de l’article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista i estar al corrent de pagament.

- Situació respecte a l’habitatge: Destinar l'habitatge a residència habitual i permanent de la persona sol·licitant.

- Altres requisits:

- Acreditar la urgència i l'especial necessitat de la unitat de convivència de la persona sol·licitant mitjançant l'aportació d'un informe socioeconòmic dels serveis socials d'atenció primària o especialitzada, en el qual es proposi l'atorgament de la prestació per aquests motius i perquè la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d’exclusió residencial.

- Les persones sol·licitants han d’acreditar documentalment la situació de pèrdua i trobar-se en algun dels següents supòsits:

o Processos de desnonament per manca de pagament, per expiració del termini legal o contractual i per execució hipotecària.

o Altres processos reconeguts en què s’hagi perdut l’habitatge amb títol legal, com els casos de dació en pagament.

o Dones que es troben en situació de violència masclista acreditada pels mitjans de prova previstos a l’article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, així com els casos de violència en l’àmbit familiar i en l’àmbit social o comunitari.

o Els casos de la Mesa de valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials de Catalunya i de les meses d’emergències pròpies amb resolució favorable i en tràmit de reallotjament.

- Per poder accedir a aquesta prestació cal que el termini entre la data en què es deixa l’habitatge i la data en què se sol·licita la prestació no sigui superior a vint-i-quatre mesos.

- Haver pagat tres mensualitats del lloguer o sis quotes hipotecàries de l’habitatge anterior.

- Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer de l’habitatge per al qual se sol·licita la prestació.

- Les persones beneficiàries han de pagar el lloguer, com a mínim, a partir del mes següent a la data de la resolució de concessió, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca.

- No poden accedir a aquestes prestacions:

 • Les persones usuàries amb títol jurídic habilitant dels habitatges propietat o que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així com els de qualsevol administració pública en general.

 • Les persones que han rebut l’oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i, no l’han acceptada, llevat de causa justificada, durant un període de dos anys entre la data de la renúncia i la data de la sol·licitud de l’ajut.

 • Les persones que tenen dret al lloguer social obligatori d’un gran tenidor d’habitatges, com alternativa adequada a la seva situació, llevat causa justificada.

 • La persona titular del contracte de lloguer o qualsevol altre membre que tingui algun dels vincles següents:

  • Parentiu per vincle de matrimoni o altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat, fins al segon grau, amb les persones arrendadores.

  • Socis o partícips de les entitats que actuïn com a arrendadors.

- L’import de les quotes de lloguer que ha de pagar la persona sol·licitant de la prestació no pot superar els imports mensuals màxims següents:

Territori Imports màxims
del lloguer mensual
Barcelona ciutat 900 euros
Demarcació de Barcelona 900 euros
Demarcació de Girona 650 euros
Demarcació de Tarragona 600 euros
Demarcació de Lleida 600 euros
Les Terres de l'Ebre 600 euros

- Per a famílies nombroses i per unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, l’import màxim de les quotes hipotecàries és de 900 euros a tot el territori de Catalunya. 

- Als efectes d’aquestes prestacions es considera que formen part de l’import del lloguer els següents conceptes: la renda, els endarreriments de la renda, els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, l’impost de béns immobles (IBI), la taxa pel servei de recollida d’escombraries.- Amb l’import de la prestació sol·licitada, cal garantir la liquidació del deute existent.

- S'ha d'estar en condicions de continuar pagant les rendes de lloguer des del moment en què es resolgui la sol·licitud de la prestació.

- Quan la quantia de la prestació concedida hagi estat inferior a l’import màxim de la prestació, es podrà concedir una nova prestació fins a aquest import màxim, sempre que s’acrediti el pagament de tres mensualitats, com a mínim, incloses entre l’última mensualitat de la prestació inicialment atorgada i la data de la nova sol·licitud.

- Les persones que hagin estat beneficiàries de la prestació fins a la quantia màxima no poden sol·licitar novament una altra prestació econòmica amb caràcter urgent i especial per al pagament del lloguer fins que no hagi transcorregut un mínim d’un any entre la data de la resolució de concessió i la nova sol·licitud.

- Si durant la tramitació de la sol·licitud es continua acumulant deute, a instàncies de la persona sol·licitant, els serveis socials poden proposar l’ampliació de l’import sol·licitat, dins del límit màxim establert, mitjançant un nou informe social justificatiu.
Incompatibilitats:                                    

- Aquestes prestacions són incompatibles amb qualsevol altre ajut per al pagament del lloguer que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i amb el cobrament d'altres ajuts, que provinguin de qualsevol Administració o organisme públic per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. Quan les prestacions es destinin a mensualitats diferents, la suma dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros.

Import i periodicitat: 

L’import de la prestació s’estableix en el 60% de la renda anual de l’habitatge, amb un límit màxim de 3.600 euros anuals per habitatge.
La prestació es reconeix a partir del mes següent a la data de la resolució favorable i per a dotze mensualitats. Es pot renovar anualment fins a un màxim de vint-i-quatre mesos més, sempre que se sol·liciti la renovació.

 • Les persones beneficiàries d'una prestació d'especial urgència per la pèrdua d’habitatge poden obtenir una prestació complementària per despeses de fiança i d’accés a l’habitatge en règim de lloguer, sempre que es trobin en algun dels supòsits següents: 
 • Processos de desnonament per falta de pagament, per expiració del termini legal o contractual i per execució hipotecària. 
 • Altres processos reconeguts en els quals s’hagi perdut l’habitatge amb títol jurídic habilitant. 
 • Dones en situació de violència masclista, incloent-hi de forma expressa la violència en l'àmbit familiar i en l'àmbit social o comunitari.Els casos de la Mesa de valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials de Catalunya i de les meses d’emergències locals amb resolució favorable i en tràmit de reallotjament. 
 • Procediment d’intermediació en els supòsits que disposi el títol jurídic habilitant i que l’acord estableixi l’accés a aquesta prestació. 
 • Casos que provinguin d’habitatges de la Xarxa d’habitatges d’inserció social (XHIS), o derivats del Marc d’acció per l’abordatge del sensellarisme a Catalunya 2022-2025, amb un pla de treball, en fase de compliment.   

L’import de la prestació complementària per a les despeses de fiança i d’accés a l’habitatge en règim de lloguer s’estableix sobre la base de la despesa acreditada, amb un import màxim de 800 euros, i només es pot atorgar una vegada.

Es podrà concedir a una mateixa persona la prestació per pagar deutes de lloguer i la prestació per a situacions de pèrdua de l'habitatge i de la prestació complementària per despeses de fiança i d'accés a l'habitatge en règim de lloguer en un mateix any natural, sempre que la suma de les dues prestacions no superi l'import de 4.500 euros.