Descripció: 

L’ajut municipal al lloguer és una prestació econòmica destinada als arrendataris amb dificultats econòmiques per fer front a les quotes del lloguer.

Les prestacions es destinen a les persones físiques residents a Barcelona que siguin titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge situat a Barcelona que constitueixi el seu domicili habitual i permanent sempre que tinguin uns ingressos baixos o moderats que posen en perill la seva integració social i que es trobin en algun dels col·lectius regulats a continuació:

  1. Persones que formalitzin un contracte de lloguer d’un habitatge un cop finalitzada la seva estada i procés d’inclusió en un recurs residencial de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona en els darrers 6 mesos o en un recurs residencial per a dones víctimes de violència masclista en que el servei referent sigui el SARA (Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida) o ABITS (Agència per l’abordatge Integral del Treball Sexual) de l’Ajuntament de Barcelona, així com les persones que a petició de la Mesa de Valoració per a l’adjudicació d’habitatges per emergència social hagin perdut el seu habitatge habitual i formalitzin un nou contracte de lloguer.

  2. Persones ateses pel servei de mediació de la Xarxa d’Oficines d’Habitatge de Barcelona.

  3. Unitats de convivència que hagin estat beneficiàries de l’ajut temporal garantit i/o del servei del suport d’accés a l’habitatge que atorga l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona.

Requisits: 

- Edat: - 

- Empadronament: Sí. S’ha d’estar empadronat a l'habitatge pel qual es sol·licita la prestació. Per atendre situacions puntuals i urgents d'allotjament, i no es disposa de DNI/NIF/NIE, és suficient acreditar 6 mesos d'empadronament immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud per part de la persona sol·licitant. 

- Residència legal: Sí. Cal disposar de la residència legal a Espanya, acreditada amb una autorització de residència.

- Documentació necessària: DNI/NIF/NIE, passaport vigent o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència majors d’edat. En el cas que algun membre de la unitat de convivència no disposi de DNI/NIF/NIE o passaport haurà d’aportar el document d’identificació de què disposi.

S’ha d’acreditar la residència legal a Barcelona.

- Situació laboral: -

- Ingressos: Tenir uns ingressos de la unitat de convivència de la persona sol·licitant no superiors a 2 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat, en el cas de persones que viuen soles, i no superiors a 2,5 vegades l’IRSC ponderat si es tracta d’unitats de convivència de dos membres o més. Els ingressos de la unitat de convivència no podran ser superiors als següents imports:

 

Unitat de
convivència
Ingressos màxims*
(mensuals 12 paguess)
Ingressos màxims*
(anuals)
 1 mebre 1.912,25 euros 22.947,07 euros
 2 membres 2.64,24 euros 29.570,96 euros
 3 membres 2.570,23 euros 30.842,83 euros
 4 membres o més 2.655,91 euros 31.870,93 euros

 

En el cas de les persones amb discapacitats o amb gran dependència, els ingressos no podran ser superiors a 3 vegades l’IRSC ponderat:

 

Unitat de
convivència
Ingressos màxims*
(mensuals 12 paguess)
Ingressos màxims*
(anuals)
 1 membre 2.868,38 euros 34.420,60 euros
 2 membres 2.957,09 euros 35.485,15 euros
 3 membres 3.084,28 euros 37.011,40 euros
 4 membres o més 3.187,09 euros 38.245,11 euros

 

- Patrimoni: No tenir la persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència un habitatge en propietat o usdefruit, excepte que no en disposi de l’ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d’algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s’és propietari o usufructuari d’un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l’habitatge i s’ha obtingut per transmissió mortis causa.

La unitat de convivència no pot tenir una base imposable de l’estalvi de la declaració de l’IRPF superior a 500 euros. S’exceptua d’aquesta prohibició el supòsit en què aquest import sigui el resultat d’una dació en pagament a conseqüència d’una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.

- Discapacitat reconeguda / Dependència: En el cas de les persones amb discapacitats o amb gran dependència, es flexibilitza el llindar d’ingressos per facilitar l’accés a les ajudes per part d’aquest col·lectiu (veure apartat “Ingressos”).

- Víctima de violència de gènere: Un dels col·lectius destinataris d’aquest ajut són les persones que hagin finalitzat la seva estada i procés d'inclusió en un recurs residencial per a dones víctimes de violència masclista en que el servei referent sigui el SARA (Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida) o ABITS (Agència per l'abordatge Integral del Treball Sexual) de l'Ajuntament de Barcelona.

Situació respecte a l’habitatge: El contracte de lloguer ha de ser d'un habitatge ubicat a Barcelona, el qual ha d'estar destinat a residència habitual i permanent de la persona sol·licitant, entenent-se com a tal el que constitueix el seu domicili segons el padró municipal corresponent.

Altres requisits:

- Deute de lloguer: Haver incorregut en impagament de les rendes de lloguer o estar en situació de dificultat per fer front a les obligacions econòmiques derivades del contracte de lloguer del seu habitatge habitual per una manca objectiva de recursos econòmics.

- Persones beneficiàries: 

a) Persones que formalitzin un contracte de lloguer d’un habitatge un cop finalitzada la seva estada i procés d’inclusió en un recurs residencial de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona en els darrers 6 mesos o en un recurs residencial per a dones víctimes de violència masclista en que el servei referent sigui el SARA (Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida) o ABITS (Agència per l’abordatge Integral del Treball Sexual) de l’Ajuntament de Barcelona, així com les persones que a petició de la Mesa de Valoració per a l’adjudicació d’habitatges per emergència social hagin perdut el seu habitatge habitual i formalitzin un nou contracte de lloguer.

b) Persones ateses pel servei de mediació de la Xarxa d’Oficines d’Habitatge de Barcelona i que:

b.1) hagin signat un contracte de lloguer a través de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona.

b.2) hagin acordat una rebaixa mínima de 50€ mensuals en el rebut de lloguer, sempre que presentin la sol·licitud d’aquestes prestacions en el termini màxim de 120 dies naturals a comptar des de la data d’efectes de l’acord de rebaixa signat amb la propietat. Excepcionalment el requisit de l’acord de rebaixa de lloguer no serà exigible si té iniciat un procediment judicial per impagament de les rendes de lloguer del mateix habitatge o bé si existeix una comunicació fefaent de reclamació del deute de lloguer per part de la propietat.

b.3) hagin rebut una comunicació fefaent per part de la propietat tot advertint de la finalització del contracte de lloguer i, per mitjà dels serveis de mediació de les oficines d’habitatge, estiguin en disposició de mantenir-lo.

c) Unitats de convivència que hagin estat beneficiàries de l’ajut temporal garantit i/o del servei del suport d’accés a l’habitatge que atorga l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona sempre que presentin la sol·licitud d’aquestes prestacions en el termini màxim de 60 dies a comptar des de la data de finalització dels efectes de l’ajut temporal garantit i/o del servei del suport d’accés a l’habitatge.

- Import del lloguer: L'import de lloguer mensual de l’habitatge pel qual es sol·licita a la prestació no pot superar els 970 euros. 

- Destinar més del 30% dels ingressos nets mensuals de la unitat de convivència al pagament de les rendes de lloguer corresponents a la seva residència habitual i permanent.

- Garantir estar en condicions de continuar pagant les rendes del lloguer corresponents a la seva residència habitual i permanent. Es considera que es compleix aquest requisit quan s'acrediten, com a mínim, amb l'import de l'ajut atorgat i els ingressos mensuals de la unitat de convivència, una quantitat igual a l'import del lloguer.

- No tenir la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest mateix criteri s'aplicarà també a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica, respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips. 

- Pagar el lloguer de l’habitatge pel qual es sol·licita la prestació per mitjà de transferència bancària o rebut domiciliat des d’un compte bancari del qual sigui titular la persona sol·licitant, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

- No poden accedir a aquestes prestacions les persones llogateres d'habitatges propietat o gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o pel Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona així com els habitatges subvencionats per programes públics. 

- No poden ser beneficiàries d’aquestes prestacions, aquelles persones a les que hagi estat concedida una prestació econòmica d’urgència social derivada de la mediació a la ciutat de Barcelona en la convocatòria de l’any 2022 pel mateix habitatge, excepte en els casos de separació o divorci degudament acreditat o demanda fefaent d’impagament de la renda de lloguer.

- El termini per la presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació al DOGC i BOPB i finalitza el dia 5 de desembre de 2024 inclòs.

- Es podrà tancar el termini d’admissió de sol·licituds de les prestacions en una data anterior en funció de les disponibilitats pressupostàries. El tancament de l’admissió de sol·licituds de la prestació es farà mitjançant una resolució del Gerent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona que es publicarà en el DOGC i en el BOPB.

Per a més informació: