Descripció: 

La finalitat d’aquest fons és pal·liar la situació de vulnerabilitat de les famílies amb infants i/o adolescents entre 0 i 16 anys, amb situació de necessitat, amb l’objectiu que la situació econòmica de la unitat familiar permeti que puguin cobrir les necessitats bàsiques de subsistència. 

Les persones beneficiàries han de ser usuàries dels Serveis Socials amb expedient obert entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022, amb menors de 16 anys al seu càrrec i ateses durant l’any 2022 a Centres de Serveis Socials (CSS).  

L'atorgament de les prestacions objecte del present fons té caràcter voluntari i eventual, i no genera cap dret a l'obtenció d'altres ajuts o prestacions en anys posteriors.

Requisits: 

- Edat: De 0 a 16 anys. Tots els menors que  compleixen els 16 anys al llarg de 2023 tindran dret a cobrar el total de la prestació independentment del mes que hagin nascut.

- Empadronament: Sí. Les persones sol·licitants de la prestació i els infants i/o adolescents han d’estar empadronades, sense interrupcions, a la ciutat de Barcelona a data 1 de gener de 2022 i residir-hi de forma efectiva des d’aquesta data i fins el darrer dia del termini de presentació de la sol·licitud.

Excepcionalment, s’acceptaran les interrupcions en el mencionat empadronament quan, havent residència efectiva a Barcelona, es produeixi :
-    Un salt en el padró sempre que no excedeixi el termini màxim de 2 mesos. 
-    Un salt en el padró durant l’any 2022-2023 degut a una situació d’inestabilitat habitacional.

- Documentació necessària: DNI, NIE, passaport. 

- Ingressos: La unitat familiar haurà de comptar amb una renda personal disponible que no superin uns ingressos màxims que vindran determinats per l’indicador de la renda que correspon a 1,8 vegades l’IRSC*, tal i com consta en la taula següent:
 

 

Membres unitat familiar (**)

Nivell de renda (***)

2

14.341,91 €

3

17,329,80 €

4

20.317,69 €

5

23.305,58 €

6

26.293,47 €

7

29.281,36 €

8

32.269,25 €

9

35.257,14 €

10

38.245,03 €

 

 

(*) Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya. Actualment és de 7.967,73 € anuals. 
(**) Es considera que la unitat familiar està formada per la persona sol·licitant, el cònjuge o parella de fet i els infants i/o adolescents menors de 25 anys. Hi ha d’haver convivència efectiva dels membres de la unitat familiar al llarg de tot l’any 2021. En el supòsit de guarda compartida, la prestació es dividirà entre ambdós progenitors sempre que es compleixin els requisits. 
(***) Pel còmput de la renda, es tindran en compte els ingressos bruts de l’any 2021 de la persona sol·licitant, i si escau, del cònjuge o parella de fet (ingressos bruts que es corresponen amb la base imposable general de l’IRPF o la capçalera d’imputacions aportada per l’Agència Tributària (AEAT), o en el seu defecte, pels ingressos de l’any 2021 declarats per la persona sol·licitant en el formulari d’acceptació de la prestació). 

 

Incompatibilitats: La percepció d’aquesta prestació pot ser compatible amb la percepció d’altres ajuts econòmics d’urgència que, a partir de la valoració professional corresponent, es determini que cal atorgar per a la cobertura d’una necessitat bàsica.

Serà compatible, també, amb la percepció de la Renda Garantida de Ciutadania i de l’Ingrés Mínim Vital.

Import i periodicitat:  

L’abonament de la prestació serà fraccionat en diversos pagaments. El nombre de pagaments i el calendari previst es publicarà al Web de serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona un cop publicada la resolució. 

El pagament de la prestació és farà mitjançant la càrrega de l’import corresponent a la Targeta Barcelona Solidària a nom del beneficiari de la prestació.

El Fons comporta els següents imports: 

Nº Infants/
adolescents nucli familiar

 Import 

1 600 €

2

1.050 €

3

1.350 €

4

1.650 €

5

1.950 €

6

2.250 €

7

2.550 €

8

2.850 €

9

3.150 €

10

3.450 €

 

En el cas de famílies monoparentals s’afegirà una prestació complementària de 600 euros.

Per a més informació: