Descripció: 

Es tracta d’un programa d’ajudes econòmiques enfocades a millorar la qualitat de vida de les persones grans en situació de dependència que requereixen d’un suport continuat per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària. També permet donar un respir a les seves persones cuidadores.

Aquestes ajudes poden cobrir total o parcialment el cost d’estades temporals limitades en centres residencials privats per a persones grans, o bé la prestació temporal de serveis privats d’atenció domiciliària per a persones grans.

Requisits: 

Els següents requisits es refereixen a la persona sol·licitant (no a la persona cuidadora):

- Edat: Tenir 65 anys o més (excepcionalment, entre els 60 i els 65 anys, sempre que es compleixin la resta de requisits obligatoris per gaudir del servei).

- Empadronament: Estar empadronat/ada a la ciutat de Barcelona de manera continuada durant els cinc anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

- Ingressos: A continuació es mostra la taula de llindars màxims de renda anual de la persona sol·licitant per accedir a la prestació, segons acrediti tenir persones al seu càrrec (amb discapacitat o no).

Els llindars d’ingressos que apareixen a la taula només es refereixen als ingressos de la persona sol·licitant:
Nº persones a càrrec al nucli familiar (1)

Nº persones amb discapacitat al nucli familiar (2)

Llindar màxim*de renda anual del sol·licitant

0

0

27.888,00 €

1

0

35.855,74 €

1

1

35.855,74 €

2

0

41.433,14 € 

2

1

43.823,46 € 

2

2

43.823,46 € 

3

0

47.010,55 €

3

1

49.400,87 €

(*) Taula elaborada amb l’IRSC de l’any 2022 (7.967,73 € anuals).

(1) Es consideraran persones a càrrec al nucli familiar:

 • El/la cònjuge o convivent estable en parella.
 • Els ascendents més grans de 65 anys.
 • Els descendents o persones vinculades per raó de tutela o acolliment que tinguin menys de 25 anys o més de 25 anys i tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

En qualsevol de les situacions anteriorment esmentades s’haurà de conviure amb la persona usuària, i no s’hauran de tenir ingressos, o aquest ingressos hauran de ser iguals o inferiors a l’IRSC (Indicador de renda de suficiència català per a l’any 2022 = 7.967,73 €/any).

(2) Persones que tinguin un certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

El llindar mínim d’ingressos no computables vindrà determinat pels següents supòsits:

 • El 35% de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent en el moment de publicació d’aquestes bases, en cas d’usuaris sense persones a càrrec.
 • Per a usuaris/àries amb una persona al seu càrrec, es mantindrà el mateix criteri indicat en el punt anterior, així com un coeficient d’1,0 per a la persona a càrrec.
 • Per a usuaris/àries amb més d’una persona al seu càrrec, es mantindrà el mateix criteri indicat en els punts anteriors, així com un coeficient de 0,7 per a cada persona a càrrec, a partir de la segona. En el cas de que alguna d’aquestes persones a càrrec tinguin certificat de discapacitat el coeficient a mantenir serà sempre d’1,0.

- Dependència: Les persones sol·licitants han de tenir reconegut un Grau II o Grau III de dependència en el moment de presentar la sol·licitud.

Si la persona no té reconegut el Grau II o III i és usuària dels serveis socials, l’equip tècnic del Departament d’atenció residencial, diürna i alternatives habitacionals per a persones grans, de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), haurà d’emetre un informe social valorant la necessitat de suport.

Si la persona no té reconegut el Grau II o III i no és usuària dels serveis socials bàsics, s’haurà de fer constar la necessitar de suport en un informe mèdic emès pel metge o la metgessa d'atenció primària o atenció especialitzada del sistema sanitari públic.

- Import:

El programa dona dret a una ajuda econòmica d’una quantia econòmica única i puntual per satisfer el pagament de serveis privats de suport, o bé per a una estada temporal en un centre residencial, o bé per un servei privat d’atenció a domicili:

a) Estada temporal en un centre residencial per a persones grans ubicat a Catalunya, inscrit al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES), que esculli la persona sol·licitant:

 • L’estada residencial haurà de tenir lloc durant l’any 2023 fins al 10 de desembre, i tindrà una durada MÀXIMA de:

- 45 dies naturals si la persona sol·licitant acredita convivència amb la persona cuidadora en el moment de la sol·licitud.

- 30 dies naturals si la persona sol·licitant NO acredita la convivència.

 • L’import de la prestació serà com a MÀXIM de 60 euros/dia, i com a MÍNIM de 6 euros/dia.

 • Aquest import es determinarà en funció del nivell de renda disponible de la persona sol·licitant i del número de dies sol·licitats, d’acord amb la següent fórmula:
  Preu/dia (euros) = ( (27.888 € – Renda Base ) / 464,8 ) + 6

 

b) Servei privat d’atenció a domicili inscrit al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES):

 • El servei es prestarà únicament en l’habitatge habitual que es faci constar a la sol·licitud.

 • La prestació es podrà atorgar per un MÀXIM de 186 hores/any, a gaudir durant l’any 2023 fins al 10 de desembre, per un import MÀXIM de 15,75 euros/hora.

 • L’import del preu/hora es determinarà en funció del nivell de renda disponible de la persona sol·licitant i del número d’hores sol·licitades, d’acord amb la següent fórmula:
  Preu hora (euros) = 17,3245 € – ( (14,17 * Renda Base) / 25.099,2)

Per a més informació: 

Realitzar simulació

Ajuntament de Barcelona

Tràmits

Aquelles persones que necessitin assessorament per tal de poder presentar la sol·licitud de l’ajut o requereixin un suport específic per a la gestió de l’ajut atorgat (cerca de recurs, dubtes en la justificació, incidències que cal comunicar a l’òrgan gestor, etc.) podran dirigir-se a: l’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques de l'Institut Municipal de Serveis Socials amb cita prèvia.
També poden dirigir-se, presencialment o per telèfon, a l’espai d’informació i orientació per a persones cuidadores Barcelona Cuida, o als Espais VilaVeïna de la ciutat.
Documentació necessària per la tramitació: S’ha d’aportar el document de la sol·licitud de la prestació i la declaració responsable d’ingressos de l’any natural anterior.
A més a més, quan el suport privat sol·licitat sigui el servei d’atenció a domicili, s’ha d’acreditar la convivència entre la persona cuidadora i la sol·licitant, que l’IMSS comprovarà:
- Si aquesta s’acredita, la prestació cobrirà una estada màxima de 45 dies en un centre residencial.
- Si no s’acredita, la prestació cobrirà un màxim de 30 dies en un centre residencial.