Descripció: 

La Renda Activa d’Inserció (RAI) és una ajuda de 480 euros al mes per a persones desocupades en situació de necessitat econòmica i amb greus dificultats per accedir de nou al mercat de treball. 

Està destinada a persones en situació d’atur de llarga durada de 45 anys o més, persones amb discapacitat igual o superior al 33%, persones emigrants retornades de 45 anys o més i víctimes de violència de gènere o violència domèstica.

Les persones sol·licitants han d’estar inscrites com a demandants d’ocupació i haver esgotat la prestació d’atur o no tenir-hi dret. Al programa de la RAI les persones s’hi poden inscriure un màxim de tres vegades (per un període màxim d’11 mesos cadascuna).

Requisits: 

Per a percebre la RAI, és necessari trobar-se en una de les següents situacions:

  • Persona aturada de llarga durada amb edat igual o superior a 45 anys

  • Persona emigrant retornada amb edat igual o superior de 45 anys.

  • Persona amb discapacitat igual o superior al 33%.

  • Víctimes de violència de gènere o violència domèstica.

Edat: Ser menor de 65 anys. Tenir 45 anys o més, excepte en el cas de les persones amb discapacitat i les víctimes de violència de gènere o violència domèstica.

Estar empadronat:

Documentació necessària: DNI, NIE, passaport.

Situació laboral: Estar aturat/ada i haver esgotat o no tenir dret a les prestacions o subsidis d’atur (excepte les víctimes de violència de gènere o violència domèstica), no haver estat beneficiari/ària de la RAI en els 365 dies naturals anteriors a la data de sol·licitud (excepte en el cas de víctimes de violència de gènere o víctimes de violència domèstica i persones amb discapacitat), no haver estat beneficiari/ària de la RAI en tres ocasions, estar inscrit/a com a demandant d'ocupació, mantenir la inscripció com a demandant d’ocupació durant tot el període de percepció de la prestació i subscriure el compromís d'activitat. 

Si és persona amb discapacitat o aturada de llarga durada, prèviament haurà d'acreditar davant el servei públic d'ocupació autonòmica de la seva oficina la realització de, almenys, tres accions de cerca activa d'ocupació (BAE).

Ingressos: No tenir ingressos mensuals propis superiors, en import brut, a 850,50 euros (el 75% del salari mínim interprofessional (SMI). En el cas d’existència de cònjuge i/o fills o filles menors de 26 anys o majors amb discapacitat, o menors en acollida, la suma de les rendes de tots els integrants de la unitat familiar, dividida pel nombre de membres que la composen, no ha de superar els 850,50 euros en import brut. En tots els casos queda exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries (quanties per a l'any 2023).

Unitat Familiar Ingressos bruts/mes Ingressos bruts/any
Una persona 850,50 € 10.206 € 
Dues persones 1.701,00 € 24,412 €
Tres persones 2.551,50 € 30.618 €
Quatre persones 3.402,00€ 40.824 €

 

Discapacitat reconeguda: Hi ha una RAI específica per a persones que tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Víctima de violència domèstica: Hi ha una RAI específica per a víctimes de violència de gènere o violència domèstica. Excepte persones beneficiàries d’ajuts per ser víctimes de violència de gènere que no puguin participar en programes d’ocupació previstos a la Llei 21/2004 de 28 de desembre.

Incompatibilitats:

  • No es pot cobrar la RAI si es té dret a la prestació d’atur contributiva o a subsidis per desocupació (majors de 45 anys, majors de 52 anys, ajuda familiar, insuficiència de cotització, emigrants retornats/ades, alliberats/ades de presó, revisió d’incapacitat). Excepte en el cas de les víctimes de violència de gènere o violència domèstica.
  • No es pot cobrar la RAI si es perceben pensions o prestacions de caràcter econòmic de la Seguretat Social que siguin incompatibles amb el treball o que, sense ser-ho, excedeixen en la seva quantia els límits establerts per la RAI. 
  • No es pot cobrar la RAI si es perceben ajudes socials reconegudes a les víctimes de violència de gènere que no puguin participar en programes d’ocupació.
  • No es pot cobrar el 100% de la RAI i treballar per compte aliè a temps complet o per compte propi (autònom). Tanmateix, les persones admeses al programa que inicien una activitat laboral per compte aliè a temps complet o per compte propi percebran un ajuda mensual de 120 euros (el 25% de l’import de la RAI) durant un màxim de 180 dies. En cas d’activitats laborals inferiors a sis mesos, la prestació de 480 euros es reactiva en finalitzar l’activitat laboral. En cas de contractacions iguals o superiors a sis mesos, es produeix l’extinció de la RAI en curs. 
  • No es pot cobrar el 100% de la RAI i treballar a temps parcial. En aquest cas, es redueix l’import de la prestació en la mateix proporció que les hores treballades. Per exemple, la RAI es redueix un 50% en el cas d’un treball a mitja jornada (4 hores diàries). Al mateix temps, s’allarga la durada de la prestació. Si el contracte a temps parcial és de mitja jornada i té una durada de dos mesos, la RAI s’allargarà un mes.  
  • La RAI no és incompatible amb sol·licitar la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i/o l’Ingrés Mínim Vital (IMV), sempre que la unitat familiar no superi el límit d’ingressos per optar a aquestes prestacions. En aquests casos, la RGC i/o l’IMV cobreixen la diferència entre el mínim que garantitzen aquestes ajudes i els 480 euros que proporciona la RAI.

Import i periodicitat:  480 euros mensuals (any 2023)* 
La RAI es concedeix durant 11 mesos com a màxim, i es cobra amb efectes del dia següent a la seva sol·licitud.

(*) La quantia mensual d'aquest ajut és el 80% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) de l'any en curs.