Descripció: 

La Renda garantida de ciutadania (RGC) és la prestació social a través de la qual s’asseguren els mínims d'una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure la seva autonomia i participació activa en la societat. Es tracta d’una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica. 

La Renda garantida de ciutadania (RGC) és un dret subjectiu i, consta de dues prestacions econòmiques:

 1. Una prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que estableix la llei.
 2. Una prestació complementària d'activació i inserció, condicionada al compromís d’un pla d'inclusió social o d'inserció laboral, el qual té la finalitat de superar les condicions que han dut a necessitar la prestació.
   

Nota important: Per accedir a la RGC és necessari presentar la documentació acreditativa d’haver sol·licitat l’Ingrés Mínim Vital a l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Requisits: 

 - Edat

 • Tenir més de 23 anys. 
 • Tenir més de 18 anys si es troben en alguna de les situacions següents:
  • Tenir menors o persones amb discapacitat a càrrec.
  • Ésser òrfenes dels dos progenitors.
  • Haver estat víctimes de violència masclista en l’àmbit de la llar.

Tenir la condició de persona en risc social, acreditada amb un informe tècnic preceptiu. S’entén per persona en risc social a la que es troba en una situació molt limitadora de la seva autonomia personal i integració social, derivada d'uns entorns socioeconòmics, familiars i comunitaris especialment conflictius o plens de mancances.

- Empadronament: Sí, amb residència continuada i efectiva a Catalunya durant els 24 mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud. Excepcions: 

 • Dones que tenen permís de residència per reagrupament familiar i el perden com a conseqüència de divorci o separació.
 • Emigrants catalans retornats.
 • Diones víctimes de violència masclista que vinguin d'altres comunitats autònomes: no han d'acreditar temps de residència.
 • Persones refugiades i demandnats de protecció internacional: han d'acreditar 12 mesos de residència

Residència legal: 

 • Cal residir legalment a Catalunya en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • En cas de tenir nacionalitat de la Unió Europea, s’ha d’acreditar amb el certificat d'inscripció com a resident comunitari al Registre central d'estrangers de la Direcció General de la Policia i presentar còpia de tots els fulls del passaport.
 • En cas de tenir la nacionalitat d'altres països, s’ha d’acreditar amb còpia del NIE, còpia del permís de residència vigent i còpia de tots els fulls del passaport que acrediti els períodes de residència legal.

- Documentació necessària:

DNI, NIE, pasaporte, y número de identificación del resto de miembros de la unidad familiar.

Es necesario presentar la documentación acreditativa de haber solicitado el Ingreso Mínimo Vital en el Instituto Nacional de la Seguridad Social

- Situació laboral: 

No treballar, excepte en els següents casos: 

 • Famílies monoparentals amb fills a càrrec.
 • Famílies nombroses.
 • Famílies on la persona que treballa sigui major de 55 anys i aturat/ada de llarga durada.

En tots els casos, no es pot haver renunciat a una feina en els darrers 12 mesos. Es podrà compatibilitzar la RGC amb un contracte a temps parcial.

- Ingressos

Tenir ingressos inferiors al 100% de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya durant els dos mesos anteriors a la sol·licitud. L’any 2024, el llindar d’ingressos se situa en 755,82 euros al mes en dotze pagues. Només es pot percebre la Renda garantida de ciutadania (RGC) si entre tots els membres de la unitat familiar no se superen els següents ingressos:
 

Unidad famliar Límite de ingresos brutos / mes
 Una persona  755,82 €
 Dos personas  1.133,73 €
 Tres personas  1.247,10 €
 Cuatro personas  1.360,47 €
 Cinco personas  1.375,59 €

 

La RGC pot complementar les prestacions o subsidis per desocupació sempre que els ingressos per aquests conceptes no superin els imports indicats a la taula.

Patrimoni: Per cobrar la RGC no es pot disposar de patrimoni més enllà de l'habitatge habitual i dels béns que facilitin el transport bàsic.

Les persones majors de 18 anys víctimes de violència masclista en l’àmbit de la llar tenen dret a la RGC, si compleixen la resta de requisits.  

Incompatibilitats:

- Ser beneficiari d'una prestació de servei residencial permanent (social, sanitari o sociosanitari). Excepció: seguir un acord de treball vinculat a un procés d'emancipació i apoderament, amb previsió de sortida del servei residencial abans de 12 mesos.

- Estar internat en un centre penitenciari.  

- Tenir dret a percebre una pensió compensatòria o d’aliments per als fills/filles i no haver interposat una reclamació judicial. 

- No haver percebut en els darrers 5 anys una prestació indeguda que ha generat un deute que el titular ha de retornar a l'Administració. Excepció: acreditar que s'ha acceptat el deute.

- Són compatibles la RGC i l’IMV? Si es compleixen els requisits, les dues prestacions es complementen. Per exemple, si una persona que viu sola té dret a l’IMV (604,21 euros) i a la RGC (755,82 euros), un cop li siguin concedides totes dues ajudes percebrà 604,21 euros en concepte d’IMV més un complement de 151,61 euros de la RGC. En total, cobrarà un import de 755,82 euros mensuals.

Imports

Els imports actuals de la RGC són els següents:

Unitat famliar Import de la RGC(*)
 Una persona  755,82 €
 Dos personas  1.133,73 €
 Tres personas  1.247,10 €
 Cuatro personas  1.360,47 €
 Cinco personas  1.375,59 €

(*) Les quanties mensuals d'aquest ajut es fixen a partir de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) de l'any en curs: 100% de l’IRSC per les unitats familiars d’una persona, 150% per les unitats familiars de dues persones, 165% per les unitats familiars de tres persones, 180% per les unitats familiars de quatre persones, i 182% per les unitats familiars de cinc persones o més.

Els imports corresponen a la prestació garantida més la complementària d’inserció (170,75 € / mes), condicionada a la signatura i el compliment d’un pla d’inclusió social o d’inserció laboral.