Descripció: 

Actualitzada - Juliol 2023
Subvencions per al pagament del lloguer per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Requisits: 

- Edat: Tenir entre 36 anys i 64 anys en el moment de la convocatòria.

- Empadronament: Sí, en el moment de fer la sol·licitud.

- Documentació necessària: DNI, certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent, NIE, targeta d’identitat d’estranger/a vigent (TIE), certificat o volant de convivència, Llibre de família. S’ha de tenir la residència legal a Catalunya.

- Situació laboral: Haver disposat d’una font regular d’ingressos l’any 2021.

- Ingressos: Estar en risc d’exclusió social segons la definició de l’article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, idisposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,977736 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

Les rendes anuals de la unitat de convivència han de ser iguals o inferiors a 23.725,79 €.

En cap cas els ingressos de la unitat de convivència podran ser inferiors al lloguer de l’habitatge.

- Patrimoni: Per percebre les subvencions, la persona titular del contracte de lloguer o qualsevol altre membre de la unitat de convivència no pot ser propietari/ària o usufructuari/ària d’un habitatge situat al territori espanyol, llevat que no en disposi de l’ús per causa de separació o divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d'algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s'és propietari o usufructuari d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l'habitatge i s'ha obtingut per transmissió mortis causa.

Tampoc poden percebre les subvencions les unitats de convivència quan l'import de la base imposable de l'estalvi que consta a la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) sigui superior a 500 euros (excepte que sigui el resultat d’una dació en pagament a conseqüència d’una execució hipotecària d’un habitatge que hagi estat el domicili habitual de la persona sol·licitant).

- Discapacitat reconeguda / Dependència: Es prioritza i es valora que les persones sol·licitants formin part d'unitats de convivència amb algun membre que acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

- Víctima de violència de gènere: Es prioritza i es valora que algun membre de la unitat de convivència sigui víctima de violència de gènere.

En els casos de violència de gènere, s'han de tenir en compte únicament les rendes o ingressos personals de què disposi la persona sol·licitant, i en el supòsit de lloguer o cessió d'habitació no s'inclourà els ingressos de la resta de persones que tingui el seu domicili habitual o permanent a l'habitatge i només es consideraran els ingressos de l'arrendatari o cessionari de l'habitació.

- Situació respecte a l’habitatge: Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte d'arrendament de l'habitatge o habitació, o, en qualitat de cessionari, del contracte de cessió d'ús de l'habitatge o habitació, objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya, i estar-hi empadronat.

- Altres requisits:

- No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports següents:

Quant es tracti d'habitatge:

 

Territori Imports màxims 
del lloguer mensual
 Àmbit Metropolità de Barcelona* ciutat  900 €
 Resta demarcació de Barcelona  650 €
 Demarcació de Girona 650 €
 Demarcació de Tarragona 600 €
 Demarcació de Lleida 600 €
 Les Terres de l’Ebre 600 €

*Àmbit Metropolità de Barcelona: Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental.

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

Quant es tracti d'habitació:

Territori Imports màxims 
del lloguer mensual
 Àmbit Metropolità de Barcelona* ciutat 450 €
 Resta demarcació de Barcelona  350 €
 Demarcació de Girona 350 €
 Demarcació de Tarragona 300 €
 Demarcació de Lleida 300 €
 Les Terres de l’Ebre 300 €

*Àmbit Metropolità de Barcelona: Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental.

 

Per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb discapacitat o amb mobilitat reduïda reconeguda, l'import màxim de lloguer mensual pot arribar a 900 euros

- No es poden sol·licitar les subvencions si no s’està al corrent de les rendes del lloguer en el moment de presentar la sol·licitud (o bé justificar com a mínim tres rebuts pagats). 

- No es poden percebre les subvencions si les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb els arrendadors.

- No poden percebre les subvencions els/les arrendataris/àries d'habitatges que gestiona o administra l'Agència de l’Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.