Descripció: 

Subvencions per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús a les persones de 65 anys o més en risc d’exclusió residencial.

Requisits: 

- Edat: Tenir 65 anys o més a la data de publicació de la convocatòria.

- Empadronament: Sí, en el moment de fer la sol·licitud. 

- Residència legal: Sí. Cal disposar de la residència legal a Catalunya, acreditada amb una autorització de residència.

- Documentació necessària: DNI, certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent, NIE, targeta d’identitat d’estranger/a vigent (TIE), certificat o volant de convivència, Llibre de família..

- Situació laboral: Haver disposat d'una font regular d'ingressos l’any 2022.

- Ingressos: Estar en risc d’exclusió social segons la definició de l’article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, idisposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

Les rendes anuals de la unitat de convivència han de ser iguals o inferiors a 24.301,58 €.

En cap cas els ingressos de la unitat de convivència podran ser inferiors al lloguer de l’habitatge.

- Patrimoni: Per percebre les subvencions, la persona titular del contracte de lloguer o qualsevol altre membre de la unitat de convivència no pot ser propietari/ària o usufructuari/ària d’un habitatge situat al territori espanyol, llevat que no en disposi de l’ús per causa de separació o divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d'algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s'és propietari o usufructuari d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l'habitatge i s'ha obtingut per transmissió mortis causa.

Tampoc poden percebre les subvencions les unitats de convivència quan l'import de la base imposable de l'estalvi que consta a la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) sigui superior a 500 euros (excepte que sigui el resultat d’una dació en pagament a conseqüència d’una execució hipotecària d’un habitatge que hagi estat el domicili habitual de la persona sol·licitant).

- Discapacitat reconeguda / Dependència: Es prioritza i es valora que les persones sol·licitants formin part d'unitats de convivència amb algun membre que acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

- Víctima de violència de gènere: Es prioritza i es valora que algun membre de la unitat de convivència sigui víctima de violència de gènere.

En els casos de violència de gènere, s'han de tenir en compte únicament les rendes o ingressos personals de què disposi la persona sol·licitant, i en el supòsit de lloguer o cessió d'habitació no s'inclourà els ingressos de la resta de persones que tingui el seu domicili habitual o permanent a l'habitatge i només es consideraran els ingressos de l'arrendatari o cessionari de l'habitació.

Situació respecte a l’habitatge: Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte d'arrendament de l'habitatge o habitació, o, en qualitat de cessionari, del contracte de cessió d'ús de l'habitatge o habitació, objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya, i estar-hi empadronat. 

Altres requisits:

- No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports següents:

Quant es tracti d'habitatge:

 

Territori Imports màxims 
del lloguer mensual
 Àmbit Metropolità de Barcelona* ciutat  900 €
 Resta demarcació de Barcelona  650 €
 Demarcació de Girona 650 €
 Demarcació de Tarragona 600 €
 Demarcació de Lleida 600 €
 Les Terres de l’Ebre 600 €

*Àmbit Metropolità de Barcelona: Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental.

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

Quant es tracti d'habitació:

 

Territori

Imports màxims 
del lloguer mensual

 Àmbit Metropolità de Barcelona* ciutat 450 €
 Resta demarcació de Barcelona  350 €
 

Demarcació de Girona

350 €
 

Demarcació de Tarragona

300 €
 

Demarcació de Lleida

300 €
 

Les Terres de l’Ebre

300 €

*Àmbit Metropolità de Barcelona: Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental.

Per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb discapacitat o amb mobilitat reduïda reconeguda, l'import màxim de lloguer mensual pot arribar a 900 euros.

- Estar al corrent de les rendes del lloguer o del preu de cessió en el moment de presentar la sol·licitud. 

- No es poden percebre les subvencions si les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb els arrendadors.

- No poden percebre les subvencions els/les arrendataris/àries d'habitatges que gestiona o administra l'Agència de l’Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.

- Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Incompatibilitats

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d'altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d'entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. En el cas de subvencions compatibles, la suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros.

Import i periodicitat:  
La subvenció consisteix en un pagament únic que subvencionarà el lloguer anual de l’any de la convocatòria. Amb una quantia total mínima de 240 € i màxima de 2.400 €, el seu import serà:

  • 20% de l'import del lloguer o del preu de cessió anual: Quan l'esforç per pagar el lloguer o el preu de cessió sigui igual o inferior al 30% dels ingressos.
  • 30% de l'import del lloguer o del preu de cessió anual: Quan l'esforç per pagar el lloguer o preu de cessió sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.
  • 40% de l'import del lloguer o del preu de cessió anual: Quan l'esforç per pagar el lloguer o preu de cessió sigui igual o superior al 40% dels ingressos.
Per a més informació: