Descripció: 

Subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o cessió d'ús a persones de 35 anys o menys en risc d'exclusió social.

Requisits: 

- Edat: Tenir una edat màxima de 35 anys, inclosos, en el moment de la convocatòria..

- Empadronament: Sí, en el moment de fer la sol·licitud. 

- Residència legal: Sí. Cal disposar de la residència legal a Espanya, acreditada amb una autorització de residència. 
- Documentació necessària: DNI, certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent, NIE, targeta d’identitat d’estranger/a vigent (TIE), certificat o volant de convivència, Llibre de família. S’ha de tenir la residència legal a Catalunya.

- Situació laboral: Haver disposat d'una font regular d'ingressos l’any 2022.

- Ingressos: Estar en risc d’exclusió social segons la definició de l’article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, i disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

Les rendes anuals de la unitat de convivència han de ser iguals o inferiors a 24.301,58 €.

En cap cas els ingressos de la unitat de convivència podran ser inferiors al lloguer de l’habitatge.

En el supòsit de les persones que tinguin 35 anys o menys, els ingressos es computen de la següent forma:

  • Quan en un mateix habitatge hi hagi diversos titulars del contracte d'arrendament o cessió, es tindran en compte els ingressos individuals de cada sol·licitant. 

  • Quan en un mateix habitatge convisquin diverses persones i el sol·licitant sigui l'únic titular del contracte d'arrendament o cessió, es tindran en compte els ingressos de la unitat de convivència.

- Patrimoni: Per percebre les subvencions, la persona titular del contracte de lloguer o qualsevol altre membre de la unitat de convivència no pot ser propietari/ària o usufructuari/ària d’un habitatge situat al territori espanyol, llevat que no en disposi de l’ús per causa de separació o divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d'algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s'és propietari o usufructuari d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l'habitatge i s'ha obtingut per transmissió mortis causa.

Tampoc poden percebre les subvencions les unitats de convivència quan l'import de la base imposable de l'estalvi que consta a la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) sigui superior a 500 euros (excepte que sigui el resultat d’una dació en pagament a conseqüència d’una execució hipotecària d’un habitatge que hagi estat el domicili habitual de la persona sol·licitant).

- Discapacitat reconeguda / Dependència: Es prioritza i es valora que les persones sol·licitants formin part d'unitats de convivència amb algun membre que acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

- Víctima de violència de gènere: Es prioritza i es valora que algun membre de la unitat de convivència sigui víctima de violència de gènere.

En els casos de violència de gènere, s'han de tenir en compte únicament les rendes o ingressos personals de què disposi la persona sol·licitant, i en el supòsit de lloguer o cessió d'habitació no s'inclourà els ingressos de la resta de persones que tingui el seu domicili habitual o permanent a l'habitatge i només es consideraran els ingressos de l'arrendatari o cessionari de l'habitació.

Situació respecte a l’habitatge: Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte d'arrendament de l'habitatge o habitació, o, en qualitat de cessionari, del contracte de cessió d'ús de l'habitatge o habitació, objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya, i estar-hi empadronat. 

Altres requisits:

- No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports següents:

Quant es tracti d'habitatge:

 

Territori Imports màxims 
del lloguer mensual
 Àmbit Metropolità de Barcelona* ciutat  950 €
 Resta demarcació de Barcelona  950 €
 Demarcació de Girona 650 €
 Demarcació de Tarragona 600 €
 Demarcació de Lleida 600 €
 Les Terres de l’Ebre 600 €

*Àmbit Metropolità de Barcelona: Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental.

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

Quant es tracti d'habitació:

Territori Imports màxims 
del lloguer mensual
 Àmbit Metropolità de Barcelona* ciutat 450 €
 Resta demarcació de Barcelona  350 €
 Demarcació de Girona 350 €
 Demarcació de Tarragona 300 €
 Demarcació de Lleida 300 €
 Les Terres de l’Ebre 300 €

*Àmbit Metropolità de Barcelona: Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental.

 

Per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb discapacitat o amb mobilitat reduïda reconeguda, l'import màxim de lloguer mensual pot arribar a 900 euros.

- No es poden sol·licitar les subvencions si no s’està al corrent de les rendes del lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.

- No es poden percebre les subvencions si les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb els arrendadors.

- No poden percebre les subvencions els/les arrendataris/àries d'habitatges que gestiona o administra l'Agència de l’Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.

- Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Incompatibilitats

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d'altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d'entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. En el cas de subvencions compatibles, la suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros.

Aquestes subvencions són compatibles amb el bo Lloguer Jove, per a les persones perceptores de prestacions no contributives de la Seguretat Social i per a les persones beneficiàries de l'ingrés mínim vital. En aquest supòsit, la suma de l'ajuda del bo Lloguer Jove i de l'ajuda al lloguer o cessió no pot excedir el 75% de l'import mensual del lloguer o del preu de la cessió.

Import i periodicitat:  
La subvenció consisteix en un pagament únic que subvencionarà el lloguer anual de l’any de la convocatòria. Amb una quantia total mínima de 240 € i màxima de 3.000 €, el seu import serà:

 

  • 20% de l'import del lloguer o del preu de cessió anual: Quan l'esforç per pagar el lloguer o el preu de cessió sigui igual o inferior al 30% dels ingressos.
  • 30% de l'import del lloguer o del preu de cessió anual: Quan l'esforç per pagar el lloguer o preu de cessió sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.
  • 40% de l'import del lloguer o del preu de cessió anual: Quan l'esforç per pagar el lloguer o preu de cessió sigui igual o superior al 40% dels ingressos.

Si hi ha més d'un beneficiari d'aquestes subvencions, en un mateix habitatge, la suma de les subvencions concedides no podrà superar el 75% de l'import mensual del lloguer o del preu de cessió. En el supòsit que l'import de les subvencions sobre un mateix habitatge superi el límit establert, l'import de les subvencions de cadascuna de les persones beneficiàries es reduirà en la proporció corresponent.