Descripció: 

Títol que s’atorga a famílies formades per un/una o més fills/filles menors de 21 anys, o de 26 anys si estudien, que conviuen i depenen econòmicament d'una sola persona.

El títol de família monoparental atorga diversos beneficis, avantatges fiscals i bonificacions. Hi ha un títol individual per a cada una de les persones membres beneficiàries.

Requisits: 

Beneficiaris:

Per tal que es reconegui la condició de família monoparental, cal que els/les fills/es:

 • Siguin menors de 21 anys d'edat o siguin discapacitats/des o estiguin incapacitats/des per treballar, o bé siguin menors de 26 anys quan cursin estudis. Els estudis han de ser d'educació universitària en els seus diversos cicles i modalitats, de formació professional de grau superior, d'ensenyaments especialitzats de nivell equivalent als universitaris o professionals en centres sostinguts amb fons públics o privats, o qualssevol altres de naturalesa anàloga, o bé poden ser estudis encaminats a obtenir un lloc de treball. No hi ha límit d'edat per als/a les fills/es discapacitats/des, sempre que convisquin amb la família.
 • Convisquin amb el/la progenitor/a i en depenguin econòmicament. S'entén que la separació transitòria d'un període igual o inferior als dos anys (motivada per raó d'estudis, feina, tractament mèdic, rehabilitació o altres causes similars, incloent-hi els supòsits de força major, privació de llibertat del/de la progenitor/a o dels fills/es o internament d'acord amb la normativa reguladora de la responsabilitat penal dels menors) no trenca la convivència entre el/la progenitor/a i els fills/es, encara que sigui conseqüència d'un trasllat temporal a l'estranger.

S'equiparen amb la família monoparental les famílies constituïdes per:

 • Un/a progenitor/a, amb fills/es al seu càrrec, que conviu alhora amb una altra persona o amb altres persones amb cap de les quals té un vincle matrimonial, ni forma una unió estable de parella.
 • Una persona vídua o en situació equiparable, amb fills/es que en depenguin econòmicament, sense que a aquest efecte es tingui en compte la percepció de pensions de viduïtat i/o orfenesa.
 • Un/a progenitor/a que té la guarda dels/de les fills/les i que no percep pensió d'aliments establerta judicialment  o que la percep però és inferior a la meitat de l'import de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent mensual per cada fill/la.
 • Una persona progenitora amb fills/filles a càrrec que ha patit violència d'acord amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
 • Un/a progenitor/a amb fills/es al seu càrrec que ha patit abandonament de família per part de l'altre/a progenitor/a o convivent.
 • Un/a progenitor/a amb infants a càrrec quan l'altre/a progenitor/a està durant un any o més en situació de privació de llibertat, en situació d'hospitalització o en d'altres situacions similars.

La família monoparental perd aquesta condició en el moment en què la persona que encapçala aquesta unitat familiar contrau matrimoni amb una altra persona o constitueix una unió estable de parella d'acord amb la legislació civil catalana, o bé deixa de complir qualsevol dels requisits establerts.

Es considera condició equiparada amb la del/de la fill/a, la de la persona menor tutelada o acollida preadoptivament o simple amb caràcter permanent o amb durada superior a un any amb la qual es conviu i es considera condició equiparada amb la del/ de la progenitor/a la de la persona tutora i la persona acollidora.

Les persones estrangeres de països no comunitaris tenen dret al reconeixement de la condició de família monoparental sempre que totes les persones membres de la família, que donin dret al títol, resideixin legalment a Catalunya.

Edat:

Que els fills/es siguin menors de 21 anys d'edat o tinguin una discapacitat igual o superior al 33% o estiguin incapacitats/des per treballar, o bé siguin menors de 26 anys quan cursin estudis.

Empadronament: Sí a Catalunya.

Documentació necessària: 

 • DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant progenitora i dels fills o filles majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar.
 • Llibre/s de família complet/s o sentència, acta notarial o resolució administrativa de l'adopció, únicament en el cas que aquest document no s'hagi lliurat prèviament a l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció o que no consti en el llibre de família; o resolució judicial de tutela, o administrativa d'acolliment familiar.

Discapacitat reconeguda:

S'entén per persona discapacitada la que té reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i per persona incapacitada per treballar la que té una incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.

Víctima de violència domèstica:

S’equipara a família monoparental en cas d’una persona progenitora amb fills/filles a càrrec que ha patit violència d'acord amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

Incompatibilitats:
A les famílies reconegudes alhora com a família nombrosa i com a família monoparental se'ls expedeix cadascun dels títols, que són compatibles, si bé els beneficis de la mateixa classe o naturalesa no són acumulatius, llevat que s'estableixi el contrari.

Import i periodicitat: 

 • Taxes: No hi ha taxes associades a aquest tràmit.
 • Terminis: Es pot sol·licitar en qualsevol moment.
 • Validesa dels títols: El títol té una validesa de quatre anys, però quan el/la fill/a de més edat faci 21 anys, té una validesa biennal, com a norma general.