Descripció: 

Aquest títol acredita la condició de família nombrosa i permet gaudir d'avantatges davant diverses institucions, entitats i establiments comercials. S'expedeix un carnet per a cada membre.

El títol de família nombrosa s’atorga a les famílies amb una o dues persones progenitores amb tres o més fills o filles, siguin o no comuns. També es reconeixen com família nombrosa altres composicions familiars que es poden consultar a l'apartat “Requisits”

Requisits: 

Beneficiaris:
Poden obtenir el títol de família nombrosa les famílies formades per:

 • Una o dues persones progenitores amb tres o més fills o filles siguin o no comuns.
 • Les persones separades o divorciades amb tres o més fills o filles, siguin comuns o no, encara que estiguin en diferents unitats familiars, i sempre que es trobin sota la seva dependència econòmica, tot i que no visquin en el mateix domicili. En aquest supòsit, la persona que opti per sol·licitar el títol i proposi que es tinguin en compte els fills o filles que no convisquin amb ella, haurà de presentar la resolució judicial o conveni regulador ratificat judicialment en què es declari la seva obligació de passar una pensió d'aliments (el compliment d'aquesta obligació,  s'acredita amb els 6 darrers rebuts de l'abonament de la pensió d'aliments). Les persones separades o divorciades amb guarda i custòdia compartida dels fills o filles, és recomanable que aportin per escrit un acord entre elles sobre qui ha de constar al títol amb els fills o filles comuns. 
 • Dos o més germans/anes orfes de pare i mare que convisquin amb la persona tutora o acollidora, però que no depenguin econòmicament d'ella.
 • Tres o més germans/anes orfes de pare i de mare, majors de 18 anys, o dos si un d'ells/d'elles és una persona amb discapacitat, que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre ells.
 • Una persona amb dos fills o filles, en cas de defunció de l'altra persona progenitora.
 • Un o dos ascendents amb dos fills o filles, siguin comuns o no, sempre que almenys un d'aquests fills o filles  tingui reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% o estigui incapacitat per treballar.
 • Dos ascendents amb dos fills o filles, siguin comuns o no, quan tots dos ascendents tinguin reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%, cadascun d’ells, o almenys un d'ells tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o estiguin incapacitats per treballar. S'entén que queden integrades dins d'aquest supòsit les famílies formades per una sola persona progenitora que acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 65% o estigui incapacitada per treballar, amb dos fills o filles, si és el cas.

Categories de famílies nombroses:

Categoria especial:

 • Cada fill o filla amb discapacitat igual o superior al 33% o incapacitat/ada per treballar computarà com a dos per determinar la categoria (és a dir, que si són dos fills o filles amb discapacitat, o bé tres fills o filles i un/una d'ells/elles amb discapacitat, podran ser categoria especial si no superen els ingressos esmentats).
 • 5 fills o filles o més, o bé 4 fills o filles, dels/de les quals almenys 3 procedeixin de part, adopció o acolliment permanent o preadoptiu múltiple o dues bessonades quan els ingressos anuals de la unitat familiar, dividits pel nombre de persones membres que la composen, no superin el 75% de l'IPREM vigent, incloses les pagues extraordinàries.

Categoria general:

 • La resta de famílies nombroses.

Edat:

Que els fills/es siguin menors de 21 anys d'edat o tinguin una discapacitat igual o superior al 33% o estiguin incapacitats/des per treballar, o bé siguin menors de 26 anys quan cursin estudis.

Empadronament: Sí a Catalunya.

Documentació necessària: 

 • DNI/NIF/NIE dels membres de la família, si la persona sol·licitant s'oposa a que el Departament de Drets Socials consulti les dades a la Direcció General de la Policia.
 • Acreditació de la filiació mitjançant:
  • Pels fills comuns a les dues persones sol·licitants: còpia del llibre de família (si existeix) o certificats de naixement de tots els fills o filles.
  • Pels fills no comuns a les dues persones sol·licitants: còpia de la primera pàgina del llibre de família i de la pàgina on consten els fills o filles, o bé certificat de naixement de cada fill o filla.
  • Sentència, acta notarial o resolució administrativa de l'adopció, si no consta inscrita al llibre de família.
  • Resolució judicial de tutela, o administrativa d'acolliment familiar.

 

Ingressos

Només en el cas de la categoria especial, els ingressos anuals de la unitat familiar, dividits pel nombre de persones membres que la composen, no han de superar el 75% de l'IPREM vigent, incloses les pagues extraordinàries.

En tots els casos, els fills o filles no poden obtenir uns ingressos anuals superiors a l'IPREM (l’IPREM de l’any 2023 és de 8.400€/any)

Discapacitat reconeguda:

Cada fill o filla amb discapacitat igual o superior al 33% o incapacitat/ada per treballar computarà com a dos per determinar la categoria (és a dir, que si són dos fills o filles amb discapacitat, o bé tres fills o filles i un/una d'ells/elles amb discapacitat, podran ser categoria especial si no superen el llindar d’ingressos).

Import i periodicitat: 

 • Taxes: No hi ha taxes associades a aquest tràmit.
 • Terminis: Es pot sol·licitar en qualsevol moment.
 • Validesa dels títols: El títol és vàlid fins la data en què el fill més gran faci 21 anys. A partir d'aquest moment, si es mantenen les condicions per continuar gaudint del títol, les renovacions tindran validesa biennal, com a norma general.