Descripció: 

La tarifa social del cànon de l’aigua és una bonificació, sobre el cànon, adreçada als col·lectius més vulnerables i amb greus problemes econòmics:

  • Persones perceptores de pensions mínimes contributives per jubilació, viduïtat o per incapacitat permanent.
  • Famílies amb tots els seus membres en situació d'atur.
  • Col·lectius d'especial protecció.
  • Famílies amb risc d’exclusió residencial.

El cànon de l’aigua és un impost ambiental que es paga a la factura de l’aigua i que pot suposar fins a un 40% del total del rebut de l’aigua.

Requisits: 

- Edat: La tarifa social del cànon de l’aigua és una bonificació que pot sol·licitar-la qualsevol persona, independentment de la seva edat. L’excepció són les persones perceptores de pensions mínimes contributives per jubilació o viudetat, que han de tenir una edat mínima de 60 anys.

- Empadronament: La persona titular del contracte ha d’estar empadronada a l’habitatge que rep el subministrament. És obligatori l’empadronament a Catalunya.

- Situació laboral: La tarifa social del cànon de l’aigua és una bonificació que pot sol·licitar-la qualsevol persona que compleixi els requisits, independentment de la seva situació laboral. En el cas de llars amb tots els seus membres en situació d’atur, han de realitzar una sol·licitud específica.

- Ingressos

a) En els casos de famílies amb tots els seus membres en situació d'atur i de persones perceptores d’una pensió mínima contributiva per jubilació, viudetat o incapacitat permanent, els ingressos mensuals de la unitat familiar no poden superar els llindars següents:

Unitat familiar Ingressos bruts / mes Ingressos bruts / any
Una o dues persones 1.511,64 eur 18.139,68 eur
Tres persones 1.738,39 eur 20.860,68 eur
Quatre persones 1.965,13 eur 23.581,56 eur
Cinc persones 2.191,88 eur 26.302,56 eur
Sis persones 2.418,62 eur 29.023,44 eur
Taula realitzada a partir de la fórmula (IRSC * 2)+ [(n-2)*(IRSC*0,30)] on “n” és el nombre de persones de la unitat familiar. L’IRSC utilitzat és el de 2024 (9.069,83 euros/any) en 12 pagues (755,82 euros/mes).

b) Quan es tracti de col·lectius d'especial protecció (persones perceptores d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa; beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania; perceptores de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol), perceptores del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS) i perceptores de fons procedents de la Llei General de la Discapacitat). 

-Situació respecte a l’habitatge: La tarifa social del cànon de l’aigua és una bonificació que pot sol·licitar-la qualsevol persona, independentment de la seva situació residencial. En el cas de les persones en situació de risc d’exclusió residencial, han d’acreditar aquesta situació amb un informe dels serveis socials de l’Administració Pública local.

- Import: La bonificació de la tarifa social consisteix en bonificar en un 100% el cànon de l'aigua per a les famílies més vulnerables i que consumeixen fins a 27 m3/trimestre (primer tram del cànon de l'aigua). En el cas de les famílies vulnerables que superin aquest consum, la bonificació serà d’un 50%.