Les ajudes del simulador

El simulador d’ajudes és una eina de l’Ajuntament de Barcelona, però a més d’ajudes exclusives per a la ciutadania de Barcelona, hi pots trobar algunes de les principals ajudes públiques i prestacions socials que concedeixen la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya.

El simulador no recull la totalitat d’ajudes públiques vigents, però sí les més importants.

Les ajudes recollides al simulador s’actualitzen periòdicament, i també s’amplien amb la incorporació de noves ajudes.

Algunes de les ajudes incorporades no tenen la convocatòria oberta tot l’any i per tant és possible que no es puguin sol·licitar en el moment de fer la simulació. Et recomanem que consultis les ajudes del simulador periòdicament.

El simulador inclou un llistat d’ajudes, on podràs consultar les descripcions de les diverses ajudes públiques així com els requisits que permeten accedir-hi.

Sí. La teva unitat familiar pot complir els requisits per obtenir el complement d’ajuda per a la infantesa, però no complir-los per percebre la prestació de l’ingrés mínim vital.

Això es deu a la diferència significativa en els llindars d’ingressos i patrimoni respectius, que són més restrictius en el cas de la prestació de l’ingrés mínim vital.

Per tramitar el complement d’ajuda per a la infantesa, la persona que representa la unitat familiar ha de fer el tràmit de sol·licitud de l’ingrés mínim vital. Ho ha de fer encara que no li correspongui la prestació de l’ingrés mínim vital, perquè és el mateix tràmit.

Tipus de família, situació personal i domicili

Aquesta és una qüestió que pot generar confusió a l’hora de sol·licitar ajudes, perquè les definicions d’unitat de convivència i unitat familiar no són les mateixes en les diferents normatives i legislacions que regulen les ajudes públiques.

Aquestes són algunes definicions i exemples que et poden ajudar:

 • La unitat familiar segons el que preveu normativa de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC): La integren les persones que formen part, legalment, de la teva família fins al segon grau de parentiu i que estan empadronades i conviuen al teu domicili.
 • La unitat de convivència segons l’Ingrés Mínim Vital (IMV): Exactament igual que en el cas anterior, la integren les persones que formen part, legalment, de la teva família fins al segon grau de parentiu i que estan empadronades i conviuen al teu domicili.
 • La unitat de convivència segons les ajudes d’habitatge: La integren les persones que estan empadronades al teu domicili, encara que no formin part de la teva família.

Aquest simulador utilitza el concepte d’unitat familiar per referir-se a totes les persones que formen part, legalment, de la teva família i que estan empadronades i conviuen al teu domicili.

 

És a dir: aquelles unides per vincle matrimonial, com a parella de fet o estable, o per vincle fins al segon grau de parentiu, afinitat o adopció (pares, mares, fills, filles, sogres, gendres, joves, avis, àvies, germans, germanes, nets, netes, fillastres, cunyats i cunyades), o altres persones amb qui convisquis en virtut de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent, o vincles de convivència assimilats als vincles esmentats, excloent els que siguin de simple veïnatge compartit. 

El grau de la relació de parentiu es compta a partir de la persona que consulta les ajudes a les quals té dret. La unitat familiar més petita la integra una persona.

El simulador també té en compte que la teva unitat familiar pot compartir domicili amb altres persones o unitats familiars, per això a l’apartat d’habitatge podràs indicar el nombre de persones que estan empadronades al teu domicili.

Sí, la major part de les ajudes requereixen que estiguis empadronat/ada. El lloc d’empadronament determinarà a quines ajudes pots tenir accés en l’àmbit local i autonòmic.

El simulador inclou ajudes específiques per a unitats familiars amb fills, filles o menors a càrrec, en funció de la seva edat:

En el cas de prestacions econòmiques com l’ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania, les unitats familiars que tenen fills, filles o menors a càrrec, es beneficien de quanties mensuals més grans.

Si tens 65 anys o més pots rebre la majoria de les ajudes del simulador.

Algunes ajudes són específiques per a aquesta franja d’edat:

Si reps una pensió no contributiva (jubilació o invalidesa) en alguns casos pots complementar les teves rendes amb l’ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania.

Si tens menys de 65 anys i estàs prejubilat/ada també pots complementar la teva pensió amb l’ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania.

El Codi civil de Catalunya preveu que dues persones (sense distinció de sexe) puguin obtenir la consideració de parella de fet o parella estable en qualsevol dels casos següents:

 • Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs. S’acredita amb un certificat d’empadronament al mateix domicili.
 • Si durant la convivència tenen un fill en comú. S’acredita amb el llibre de família.
 • Si formalitzen la relació en escriptura pública davant de notari o notària. S’acredita amb l’escriptura notarial.

Algunes prestacions que depenen de la Seguretat Social, com l'ingrés mínim vital (IMV) i les pensions de viudetat, només reconeixen una parella de fet o una parella estable en el cas següent:

 • Si la parella ha conviscut ininterrompudament un mínim de cinc anys, de manera estable i notòria, amb caràcter immediat a la sol·licitud de la prestació.

Les separacions, els divorcis o les dissolucions de parelles de fet s’han de demostrar amb la documentació que acrediti la formalització o l’inici dels tràmits legals corresponents, sigui per la via judicial o davant de notari.

Aquesta documentació pot ser una demanda de separació o de divorci, un conveni regulador judicial o una acta notarial.

En cas d’absència de documentació, les administracions públiques responsables de les ajudes no poden reconèixer aquestes situacions.

Per tant, abans de fer la simulació, les parelles que es troben en un procés de separació, divorci o dissolució de la parella de fet han de tenir en compte els aspectes següents:

 • Si encara no han començat els tràmits legals necessaris, a la simulació hi han d’introduir les dades dels dos membres del matrimoni o de la parella de fet, encara que ja no convisquin al mateix domicili.
 • Si ja han emprès o formalitzat els tràmits legals necessaris (i ho poden acreditar documentalment), a la simulació no hi han d’introduir les dades de l’exparella.

En el cas de les víctimes de violència de gènere, no cal haver començat els tràmits legals de separació, divorci o dissolució de la parella de fet.

Situació econòmica i laboral

Sí, treballar és compatible amb rebre ajudes. En la majoria de casos, allò que determina el dret a rebre una ajuda és el llindar d’ingressos i no la situació laboral.

Aquestes són algunes de les ajudes compatibles amb el treball:

 • L’Ingrès Mínim Vital (IMV) és compatibles amb el treball, assalariat o autònom, sempre que els ingressos de la unitat de convivència no superin els límits establerts.
 • La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) també és compatible amb el treball, però només en el cas de les famílies monoparentals, famílies nombroses i persones aturades de llarga durada majors de 55 anys.
 • Les ajudes d’habitatge i les ajudes a la infància també són compatibles amb el treball.

Si no tens feina, per accedir a determinades ajudes públiques has d’estar inscrit/a com a demandant d’ocupació.

Les persones en situació d’atur són aquelles de 16 anys o més que estan buscant feina.

El reconeixement legal de la persona en situació d’atur requereix la inscripció com a demandant d’ocupació al servei públic d’ocupació corresponent, en el cas de Catalunya és el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

La inscripció com a demandant d’ocupació és obligatòria en els casos següents:

 • Persones perceptores o sol·licitants de prestacions d’atur.
 • Persones perceptores o sol·licitants de prestacions econòmiques com l’ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania.

La inscripció com a demandant d'ocupació és gratuïta i dona accés a diversos serveis com ara cursos de formació, orientació professional i programes per adquirir experiència professional. També permet accedir a les ofertes de treball gestionades per les oficines de treball.

El simulador et farà dues preguntes sobre els teus ingressos, amb l’objectiu de saber si reuneixes els requisits de vulnerabilitat econòmica de les diverses ajudes:

 • “Indica els teus ingressos anuals de l’any passat”
 • “Indica la suma dels teus ingressos dels últims sis mesos”

En el cas de la primera pregunta, els “ingressos anuals de l’any passat” són els que s’indiquen a la teva declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) o al certificat d’ingressos que pots sol·licitar a l’Agència Tributària.

Si no tens cap d’aquests documents, pots fer el càlcul tu mateix/a sumant els ingressos següents:

 • Feina com a assalariat/assalariada: import brut del salari o la nòmina
 • Feina com a autònom/a: rendiment net (ingressos menys despeses)
 • Pensions i prestacions, contributives o no contributives, públiques o privades: import brut
 • Resta d’ingressos (guanys patrimonials, arrendament d’immobles): rendiment net (ingressos menys despeses)

En el cas de la segona pregunta, els “ingressos dels últims sis mesos” els has de calcular fent tu mateix/a la suma dels teus ingressos.

Per a més informació, et recomanem que consultis a la llista d’ajudes els límits d’ingressos de cada ajuda.

Situació de l’habitatge habitual

Les ajudes d’habitatge són diverses. En la majoria de casos, es tracta d’ajudes al pagament del lloguer, però també hi ha ajudes al pagament de quotes hipotecàries i ajudes en cas de desnonament i execució hipotecària.

En funció de cada cas, poden sol·licitar aquest tipus d’ajudes les persones següents:

 • Titulars del contracte de lloguer d’un habitatge o d’una habitació, en el cas de les ajudes per al pagament del lloguer o altres ajudes a persones llogateres.
 • Propietàries de l’habitatge, en el cas d’ajudes per al pagament de la hipoteca de l’habitatge habitual o altres ajudes a persones propietàries.
 • Persones que es trobin en règim de cessió d’ús d’un habitatge o habitació, quan així ho estableixi la normativa corresponent.

També és important conèixer les incompatibilitats que, de forma general, impedeixen l’accés a les ajudes d’habitatge:

 • La titularitat d’un contracte de lloguer en un habitatge gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o qualsevol administració pública en general.
 • El rebuig d’un habitatge públic o d’un lloguer social obligatori sense causa justificada.
 • El vincle de parentiu amb les persones propietàries o arrendatàries de l’habitatge.

Per conèixer les persones beneficiàries i els requisits per demanar una ajuda concreta, et recomanem que consultis la llista d’ajudes.

El simulador d’ajudes està pensat perquè cada unitat familiar faci la seva simulació de forma independent, i pugui comprovar a quines ajudes té dret en l’àmbit familiar i personal.

Si conviu al mateix domicili més d’una unitat familiar, cadascuna d’elles ha de fer la simulació de manera independent.

El simulador d’ajudes també dona resposta en el cas de les ajudes d’habitatge, que tenen en compte les persones empadronades al domicili encara que no formin part de la mateixa unitat familiar.

Per això, a l’apartat d’habitatge de la simulació es pregunta si hi ha més persones empadronades al domicili (a part de la unitat familiar que fa la simulació), i també es demana quins són els ingressos d’aquestes persones.

Sí. La persona sol·licitant de les ajudes d’habitatge ha de ser titular del contracte de lloguer, i destinar l’habitatge a residència habitual i permanent.

En cas que el contracte de lloguer estigui a nom de més d’una persona, la sol·licitud la pot fer qualsevol d’elles de manera independent.

Aquest requisit és el mateix en els casos dels contractes de lloguer d’habitació i dels contractes de cessió d'ús.

Si comparteixes pis amb altres persones que no formen part de la teva unitat familiar, has de fer la simulació sense incorporar-hi les persones que no formen part de la teva unitat familiar.

Això és important perquè les prestacions econòmiques com l’ingrés mínim vital (IMV) o la renda garantida de ciutadania (RGC), entre d’altres, es basen en la situació personal i econòmica de la unitat familiar.

D’altra banda, a la simulació podràs indicar si vius en un habitatge de propietat, de lloguer, de lloguer en una habitació, en un habitatge en cessió d’ús o en una habitació en cessió d’ús, no tens un habitatge fix, o altres situacions.

També et demanaran el nombre de persones empadronades a l’habitatge que no formen part de la teva unitat familiar, així com els ingressos d’aquestes persones. Aquestes dades són necessàries per determinar si tens dret a alguna de les ajudes d’habitatge.

Després de fer la simulació

El resultat de la simulació no té un caràcter vinculant per part de l’Ajuntament de Barcelona ni per la resta d’administracions públiques. És a dir, el resultat del simulador no dona dret a rebre les ajudes que hi figuren.

El resultat de la simulació té un caràcter orientatiu, que té la voluntat d’informar a les persones sobre les ajudes públiques a les quals poden tenir dret. També està condicionat per les dades introduïdes per la persona que realitza la simulació.

Per això és necessari disposar d’informació precisa abans de fer la simulació, especialment la relacionada amb els ingressos de la unitat familiar.

D’altra banda, abans de sol·licitar les ajudes públiques mostrades al resultat del simulador, et recomanem que llegeixis les descripcions i els requisits de cadascuna d’elles al llistat d’ajudes.

Si consideres que compleixes els requisits necessaris per accedir a una ajuda pública, has de realitzar els tràmits per a sol·licitar-la a l’administració pública corresponent, en el termini i forma indicades a la normativa i a la convocatòria de l’ajuda.

Totes les ajudes públiques del simulador tenen una fitxa descriptiva que pots trobar al llistat d’ajudes. Aquestes fitxes inclouen un apartat amb informació sobre els tràmits necessaris per a sol·licitar les ajudes, així com els terminis respectius.

En molts casos, s’indiquen també els enllaços directes a la pàgina de sol·licitud de les ajudes, amb la finalitat de facilitar l’accés a la seva tramitació.

S’ha de tenir en compte que algunes de les ajudes tenen un termini de sol·licitud limitat. És a dir, que no es poden sol·licitar en qualsevol moment de l’any. Per tant, és molt important realitzar els tràmits en els termes especificats per l’administració pública corresponent.

Pots fer la simulació tantes vegades com vulguis. No hi ha cap límit.

És aconsellable repetir-la com a mínim una vegada a l'any, ja que les característiques de les ajudes del simulador poden variar o se n’hi poden afegir de noves, i també pot canviar la teva situació familiar, econòmica o d'habitatge

Si necessites modificar alguna de les dades introduïdes, no és necessari que entris novament tota la informació. Pots recuperar una simulació anterior mitjançant el codi que apareix amb el resultat. D’aquesta manera, podràs fer els canvis que corresponguin.

El resultat obtingut després de fer una simulació t’indicarà les ajudes a les quals teniu dret tu i la teva unitat familiar.

Busca les ajudes que et pertoquen a la llista d’ajudes, llegeix la informació detingudament, accedeix als enllaços de les administracions públiques corresponents, informa’t sobre com sol·licitar les ajudes i fes els tràmits en els terminis indicats. Passa a l’acció!

També és important que conservis el codi identificador que apareix amb el resultat de la simulació.

Al final de la simulació pots guardar el resum de la simulació en format PDF o imprimir-lo en paper. Aquest resum inclou les dades introduïdes i el resultat de la simulació.

Amb el resultat de la simulació, hi trobaràs un codi identificador que et permetrà recuperar el resultat i tornar-lo a consultar sempre que vulguis.

Si recuperes simulacions anteriors, podràs modificar les dades introduïdes, sempre que sigui necessari.